ЗАГОРУЙКО ІВАН ОЛЕКСІЙОВИЧ

Кандидат економічних наук, доцент

Доцент кафедри соціального забезпечення

18006, м. Черкаси, бул. Шевченка 460, к. 907а-1к.
e-mail:    [email protected]
корпоративний e-mail:  [email protected] 

Науково-педагогічна біографія

З 1976 р. по 1981 р. навчався на економічному факультеті МДУ ім. М.В. Ломоносова і отримав спеціальність «економіст, викладач політичної економії». З 1981 р. по 1984 р. навчався в аспірантурі цього ж факультету. З 1985 р. по 1993 р. працював асистентом кафедри політичної економії Черкаського державного педагогічного інституту.  У 1990 р. захистив кандидатську дисертацію на економічному факультеті МДУ за спеціальністю «Історія економічних учень». З 1993 р. почав працювати доцентом на кафедрі економічної теорії ЧІТІ.  У 1995 р. отримав вчене звання доцента кафедри економічної теорії. У 2012 р. пройшов підвищення кваліфікації в Університеті менеджменту освіти НАПН України за категорією «Викладачі-тьютори дистанційного навчання ВНЗ ІІІ-ІV р. а.»   (свідоцтво 12СПК 886239). У 2017 р. пройшов стажування на кафедрі економічної теорії, інноватики та міжнародної економіки ННІ економіки і права ЧНУ ім. Б. Хмельницького (довідка № 262/03 від 14.11.2017 р., наказ № 15/01 від 18.01. 2018 р.).


Основні публікації за напрямом:

1. Загоруйко І. О.  Принципи моделювання загальної економічної рівноваги // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки» / М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Вип. 50. – Черкаси: ЧДТУ, 2018. – С. 62 – 79. 

2. Загоруйко І.О. Методологія моделювання загальної економічної рівноваги: детерміністський підхід // Збірник праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. Випуск 39 / М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. Черкаси: ЧДТУ, 2015. – Частина І. – С. 90-97. 

3. Загоруйко І.О. Елементарна модель загальної економічної рівноваги з очікуваними рівнями цін та доходів // Збірник наукових праць ЧДТУ. Серія: Економічні науки. – 2012. – Вип.30, ч.І. –С.239-244.

4. Загоруйко І.О. Елементарна модель спільної рівноваги на ринках продуктів та ресурсів // Збірник наукових праць ЧДТУ. Серія: Економічні науки. – 2011. – Вип.28, ч.ІІІ. –С.67-73

5. Загоруйко І.О. Модель динаміки збалансованої виробничої системи як узагальнення двоїстої задачі лінійного програмування  // Збірник наукових праць ЧДТУ. Серія: Економічні науки.  – 2009. – Вип.23, ч.І. –С.22-27. 


Участь у конференціях і семінарах:

1. Загоруйко І.О. Макроекономічна модель динаміки обсягу та ефективності основних фондів // Стратегії глобальної конкурентоспроможності: глобальне партнерство для сталого розвитку: матеріали VІ міжнародної науково-практичної конференції (Черкаси, 22 березня 2019 р.). – Черкаси: ЧДТУ, 2019. – С.103-110.

2. Загоруйко І.О. Макроекономічне рівняння поведінки трудового населення// Теорія і практика сучасної економіки: матеріали ХІХ Міжнародної науково-практичної конференції: 19 жовтня 2018 р. [Електронний ресурс]/ відп. ред. Р.В.Манн; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т – Черкаси: ЧДТУ, 2018. –  С. 52-55.

3. Загоруйко І.О. Елементарна модель динамічної рівноваги двосекторної економіки//  Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю: матеріали ХV міжнародної науково-практичної інтернет-конференції : Черкаси, 15 травня 2018 р. / відп. ред. Гавриленко В.О.; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технолог. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2018. –  С.164 – 166.

4. Загоруйко І.О. Методологія моделювання позичкового ринку в умовах загальної економічної рівноваги // Ефективне управління економікою: інформаційні технології, маркетинг, бізнес: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 19 квітня 2018р.//Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси: ФОП Гордієнко, 2018. – С.15-18.

Керівництво науковою роботою студентів:

1. Результати наукової роботи студентів за 2018/2019 н.р. опубліковані у виданні: Збірник тез доповідей студентської науково-практичної конференції ЧДТУ : 16-19 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / [упоряд. Мельник І.В.] ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2018. – С.154-158.


Scopus або Web of Science Core Collection:

У виданнях, що включені до наукометричної бази Index Copernicus:

1. Загоруйко І. О.  Принципи моделювання загальної економічної рівноваги // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки» / М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Вип. 50. – Черкаси: ЧДТУ, 2018. – С. 62 – 79.

2. Загоруйко І.О. Методологія моделювання загальної економічної рівноваги: детерміністський підхід // Збірник праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. Випуск 39 / М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. Черкаси: ЧДТУ, 2015. – Частина І. – С. 90-97.


Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділення (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника:

1. З 20.01.1998 по 03.01.2000 р. був заступником декана фінансово-економічного факультету Черкаського державного технологічного університету. Наказ №13 від 20.01.1998


Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій:

1.Загоруйко І.О. Методичні рекомендації до семінарських занять з дисципліни «Макроекономіка» для здобувачів освітнього ступеня бакалавр спеціальностей 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування»,  072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» усіх форм навчання [Електронне видання] / І. О. Загоруйко; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т . – Черкаси: ЧДТУ, 2018. – 88 с.

2.Загоруйко І.О. Методичні рекомендації до семінарських занять з дисципліни «Економічна теорія» для здобувачів освітнього ступеня бакалавр спеціальностей  181 «Харчові технології», 241 «Готельно-ресторанна справа», 242 «Туризм» усіх форм навчання [Електронне видання]/ І. О. Загоруйко; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2018. – 62 с.

3.Методичні рекомендації для самостійної роботи з дисципліни «Макроекономіка» для здобувачів освітнього ступеня бакалавра спеціальностей 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування»,  072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 281 «Публічне управління та адміністрування» [Електронне видання] / [Упоряд. : Загоруйко І.О.]; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т . – Черкаси: ЧДТУ, 2019. – 100 с. 

Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком/проблемною групою; керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів; керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу

 

Студент Леонов С.В. переміг на І етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з  начальної дисципліни «Економічна теорія» 2015/2016 н.р. та взяв участь у ІІ етапі.

Запрошення від Київського національного університету ім. Т.Шевченка № 040/37 від 15.03.2016


Відомості про підвищення кваліфікації:

1. Свідоцтво про підвищення кваліфікації. Університет менеджменту освіти НАПН України. 09.06.2012 р.