Book Read Sticker by Veruella

УДК

Назва документу

Кількість

Банківська справа

УДК-336.71 (075.8)

Вовчак О.Д. Банківська справа: навчальний посібник (реком)/О.Д.Вовчак, Н.М. Рущишин. – Львів: Новий світ – 2000, 2008. – 560с.

5

УДК-336.71 (075.8)

Романова М.І., Устюгова Ж.В. Основи банківської справи (гриф): навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2007. – 168с.

11

УДК-336.71 (075.8)

Банківська справа: навчальний посібник (реком) / За ред. Р.І.Тиркала. – Тернопіль: Карт-бланш, 2001. – 314с.

5

УДК-336.71 (075.8)

Остапишин Т.П. Основи банківської справи: курс лекцій / Т.П. Остапишин. – К.: МАУП, 1999. – 112с.

2

додаткова

 

 

УДК-336.717 (075.8)

Галушка Є.О. Банківські операції: навчальний посібник (реком). – Чернівці: Наші книги, 2009. – 336с.

40

УДК-336.71(075.8)

Косова Т.Д., Циганов О.Р. Банківські операції:  навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2008. – 372с.

2

Вступ до медіації

 

Практичне застосування медіації [Електронний ресурс] : практично-методичний посібник викладача / уклад.: К. Наровська, В. Каневський. – Київ, 2016. – 110 с. – режим доступу: http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/3156

 

Вступ до фаху

 

Сучасні теорії соціальної роботи: Антологія [Електронний ресурс] / [упор. Т. Семигіна]. – Київ: Академія праці, соціальних відносин і туризму, 2021. – 160 с. – режим доступу: http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/4293

 

 

СемигінаТ. Сучасна соціальна робота [Електронний ресурс] / Т. Семигіна. – Київ: Академія праці, соціальних відносин і туризму, 2020. – 275 с. – режим доступу: http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/4291

 

УДК 364(075.8)

Фурман, А. В. Історія соціальної роботи [ Текст ] : підручник / А. В. Фурман, М. В. Підгурська . ─ Київ : Академія, 2018 . ─ 160 с.

5

УДК 364(038) 

Все про соціальну роботу [ Текст ] : навчальний енциклопедичний словник-довідник / за наук. ред. В. М. Пічі . ─ 3-е вид., переробл. та доп. ─ Львів : Новий Світ-2000, 2014 . ─ 618 с. ─ ( Вища освіта в Україні )

2

УДК 364.6(075.8)

Вступ до соціальної роботи [ Текст ] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / за ред. Т. В. Семигіної, І. І. Миговича . ─ К. : Академвидав, 2005 . ─ 304 с.

2

Економікс

УДК 330.1(07)

Збірник тестів з дисципліни “Економічна теорія” для здобувачів освітнього ступеня “Бакалавр” усіх спеціальностей [Електронний ресурс] / уклад. : І. О. Загоруйко ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2016. – 38 с. – режим доступу: http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/2005

 

330.1(075.8)

Економічна теорія. Політекономія [ Текст ] : підручник / [В. Д. Базилевич, В. М. Попов, К. С. Базилевич, Н. І. Гражевська] ; за ред. В. Д. Базилевича . ─ 9-те вид., доп. ─ Київ : Знання, 2014 . ─ 711 с. 

1

330.1(075.8)

Економічна теорія. Політекономія [ Текст ] : підручник / В. Д. Базилевич, В. М. Попов, К. С. Базилевич [та ін.] ; за ред. В. Д. Базилевича . ─ 7-ме вид., стер. ─ Київ : Знання-Прес, 2008 . ─ 720 с. 

6

330.1(075.8)

 Економічна теорія [ Текст ] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / М. Х. Корецький, О. І. Дацій, Г. М. Кульнєва [та ін.] . ─ Київ : Центр навчальної літератури, 2007 . ─ 256 с.

30

330.1(075.8)

 Економічна теорія [ Текст ] : підручник : Політекономія / В. Д. Базилевич, В. М. Попов, К. С. Базилевич [та ін.] ; за ред. В. Д. Базилевича . ─ 5-те вид., стер. ─ Київ : Знання-Прес, 2006 . ─ 616 с. ─ ( Вища освіта XXI cтоліття ) . 

100

Економічні основи соціального забезпечення

УДК 364(075.8)

Шаповалова Т. В. Економічні основи соціального забезпечення [Електронний ресурс] : навчальний посібник / Т. В. Шаповалова . ─ Львів : Львівської політехніки, 2018 . ─ 128 с.

5

УДК 364(075.8)

Шаповалова Т. В. Економічні основи соціального забезпечення [Електронний ресурс] : навчальний посібник / Т. В. Шаповалова . ─ Львів : Львівської політехніки, 2018 . ─ 128 с. – режим доступу: http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/2282

 

додаткова

 

 

УДК-336.1

Державне фінансове забезпечення соціальної сфери: монографія / За ред. Т.М.Кір’ян. – Ч.: Чабаненко Ю., 2012. – 398с.

1

Ефективні комунікації та бізнес-мислення

УДК 658.012.32 (075.8)

Свидрук, Ірена Ігорівна Креативний менеджмент [Текст] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / І. І. Свидрук. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 224 с.

1

УДК 658.012.32 (075.8)

Свидрук, Ірена Ігорівна Креативний менеджмент [Текст] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / І. І. Свидрук. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 224 с. – http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/3618

 

УДК 658.012.32(075.8)

Самокиш, О. В. Креативний менеджмент [Текст] : навчальний посібник / О. В. Самокиш. – Київ : Кондор, 2016. – 203 с.

1

УДК 658.012.32 (075.8)

Самокиш, О. В. Креативний менеджмент [Текст] : навчальний посібник / О. В. Самокиш. – Київ : Кондор, 2016. – 203 с. – режим доступу: http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/3617

 

Інтегрованні соціальні послуги в ОТГ

УДК 316.346.32-053.6(477)(07)

Наставництво в молодіжній роботі: запитання та відповіді [Електронний ресурс] : навчально-методичний посібник для фахівців, які працюють з молоддю / Н.В. Дзюба, О.І. Гейнак, Н.В. Мазур, та ін. – Київ: Державний інститут сімейної та молодіжної політики, 2021. – 40 с. – режим доступу: http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/4403

 

Комунікативний менеджмент

УДК-364.6 (075.8)

Лукашевич М.П., Туленков М.В. Менеджмент соціальної роботи: Теорія і практика: Навчальний посібник. – К.: Каравела, 2007. – 296с.

7

УДК-364.6 (075.8)

Менеджмент социальной работы: Учебное пособие / Под ред. Е.И.Комарова, А.И. Войтенко. – М.: ВЛАДОС, 1999. – 288с.

2

Міжнародна практика соціального забезпечення

 

Семигіна, Тетяна Міжнародна соціальна робота: пріоритети та стандарти [Електронний ресурс] / Т. Семигіна. – Київ: Академія праці, соціальних відносин і туризму, 2021. – 175 с. – режим доступу: http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/4292

 

УДК 369(075.8)

Системи соціального страхування зарубіжних країн [ Текст ] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Г. В. Григораш, Т. Ф. Григораш, В. Я. Олійник, І. Т. Субачов . ─ К. : Центр учбової літератури, 2008 . ─ 144 с. 

5

Моделювання обміну соціальною інформацією

УДК 36:316.776](038)

Словник-довідник з дисципліни «Моделювання обміну соціальною інформацією» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 232 Соціальне забезпечення усіх форм навчання [Електронний ресурс] / упоряд. : А. О. Джиквас ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2018. – 16 с. – режим доступу: http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/2776

 

Основи соціальних досліджень

 

Дослідження у соціальній роботі: Антологія [Електронний ресурс] / [упор. Т. Семигіна]. – Київ: Академія праці, соціальних відносин і туризму, 2021. – 203 с. – режим доступу: http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/4294

 

 

Сучасні теорії соціальної роботи: Антологія [Електронний ресурс] / [упор. Т. Семигіна]. – Київ: Академія праці, соціальних відносин і туризму, 2021. – 160 с. – режим доступу: http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/4293

 

УДК 001.8(075.8)

Ганін, В. І. Методологія соціально-економічного дослідження [ Текст ] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / В. І. Ганін, Н. В. Ганіна, К. Д. Гурова . ─ К. : Центр учбової літератури, 2008 . ─ 224 с.

1

Основи соціально-економічного аналізу

УДК 658.012.12 (075.8)

  Економічний аналіз: теорія і практика [ Текст ] : навчально-методичний посібник [для бакалаврів, магістрів та аспірантів напряму підготовки 051 “Економіки”] / А. В. Рибчук, О. А. Ковенська, Н. М. Антофій, В. І. Покотилова . ─ Херсон : Олді-плюс, 2020 . ─ 220 с

2

УДК 658.012.12 (075.8)

Воронко, О. С. Економічний аналіз [ Текст ] : навчальний посібник для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. / О. С. Воронко, Н. П. Штепа . ─ Львів : Новий Світ-2000, 2019 . ─ 279 с.

1

УДК 658.012.12 (075.8)

Тарасенко, Н. В.  Економічний аналіз. Практикум [ Текст ] : навчальний посібник для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. / Н. В. Тарасенко . ─ Львів : Новий Світ-2000, 2016 . ─ 280 с

5

УДК 658.012.12 (075.8)

Воронко, О. С.  Економічний аналіз [ Текст ] : навчальний посібник для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. / О. С. Воронко, Н. П. Штепа . ─ Львів : Новий Світ-2000, 2016 . ─ 279 с.

3

УДК 658.012.12 (075.8)

Воронко, О. С. Економічний аналіз [ Текст ] : навчальний посібник для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. / О. С. Воронко, Н. П. Штепа . ─ Львів : Новий Світ-2000, 2011 . ─ 279 с.

1

УДК 658.012.12 (075.8)

Мних, Є. В. Економічний аналіз [ Текст ] : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Є. В. Мних . ─ 2-ге вид., переробл. та доп. ─ Київ : Центр учбової літератури, 2005 . ─ 467 с.

5

Основи соціальної політики

УДК-36 (075.8)

Шевчук П.І. Соціальна політика: навчальний посібник. – 2-е вид.- Л.: Світ, 2005. – 400с.

5

УДК-36 (075.8)

Холостова Е.И. Социальная политика: учебное пособие. – М.: ИНФА-М, 2001. – 204с.

1

УДК-36 (075.8)

Ягодка А.Г. Соціальна інфраструктура і політика: навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2000. – 212с.

2

УДК-36 (075.8)

Скуратівський В. Соціальна політика: навчальний посібник. – К.; Вид-воУАДУ, 1997. – 360с.

2

Основи соціальної роботи

 

Сучасні теорії соціальної роботи: Антологія [Електронний ресурс] / [упор. Т. Семигіна]. – Київ: Академія праці, соціальних відносин і туризму, 2021. – 160 с. – режим доступу: http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/4293

 

 

СемигінаТ. Сучасна соціальна робота [Електронний ресурс] / Т. Семигіна. – Київ: Академія праці, соціальних відносин і туризму, 2020. – 275 с. – режим доступу: http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/4291

 

УДК 364.6(075.8)

Теорії і методи соціальної роботи [ Текст ] : підручник для студ. вищ. навч. закл. / за ред. Т. В. Семигіної, І. І. Миговича . ─ К. : Академвидав, 2005 . ─ 328 с

3

Пенсійна система

УДК-331.25 (075.8)

Пенсійна система України: навчальний посібник /за ред. В. І. Грушка. – К.: Кондор, 2006. – 336с

11

додаткова

 

 

УДК 349.3(094)

Законодавство України про пенсійне забезпечення [ Текст ] : збірник офіційних текстів законів станом на 1 лютого 2012 року / упоряд. Ю. І. Руснак . ─ К. : Центр учбової літератури, 2012 . ─ 300 с

2

УДК 336(075.8) 

Волощук, Г. О. Фінансові фонди соціального спрямування в Україні: бюджетні, страхові, пенсійні [ Текст ] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Г. О. Волощук, Ю. В. Пасічник, Н. В. Прямухіна . ─ Київ : Центр навчальної літератури, 2004 . ─ 184 с. 

206

Політика зайнятості і ринок праці

УДК 331.5(075.8)

Волкова, О. В. Ринок праці [ Текст ] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Волкова . ─ Київ : Центр навчальної літератури, 2007 . ─ 624 с.

22

УДК 331.5(075.8)

Лібанова, Е. М.     Ринок праці [ Текст ] : навчальний посібник . ─ Київ : Центр навчальної літератури, 2003 . ─ 224 с.

1

Система соціального захисту в Україні

УДК 369(075.8)

Системи соціального страхування зарубіжних країн [ Текст ] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Г. В. Григораш, Т. Ф. Григораш, В. Я. Олійник, І. Т. Субачов . ─ К. : Центр учбової літератури, 2008 . ─ 144 с. 

5

УДК-364.6 (075.8)

Козлов А.А. , Иванова Т.Б. Практикум социального работника: учебное пособие. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2001. – 320с.

9

Соціальна взаємодія та технології комунікаційного впливу

УДК 316.6(075.8)

Москаленко, В. В.  Психологія соціального впливу [ Текст ] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / В. В. Москаленко . ─ Київ : Центр учбової літератури, 2007 . ─ 448 с.

3

Соціальна інформатика та інформаційні технології в соціальному забезпеченні

УДК 36:316.776](038)

Словник-довідник з дисципліни «Моделювання обміну соціальною інформацією» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 232 Соціальне забезпечення усіх форм навчання [Електронний ресурс] / упоряд. : А. О. Джиквас ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2018. – 16 с. – режим доступу: http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/2776

 

УДК-004 (075.8)

Баcюк Т.М. Думанський Н.О., Пасічник О.В. Основи інформаційних технологій: навчальний посібник. – Львів: Новий Світ- 2000, 2012. – 390с.

2

УДК 33(075.8)

Карімов, І. К. Інформаційно-обчислювальні системи в економіці [ Текст ] : навчальний посібник / І. К. Карімов . ─ Дніпродзержинськ : [ДДТУ], 2009 . ─ 250 с.

1

УДК-004.738.5 (075.8)

Самсонов В.В. Методи та засоби Інтернет-технологій: Навчальний посібник /В.В.Самсонов, А.Л.Єрохін. – Х.: Компанія Сміт, 2008. – 264с.

18

УДК-004 (075.8)

Злобін, Г. Г. Основи інформатики, комп’ютерної техніки і комп’ютерних технологій [ Текст ] : для студ. екон. спец. : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Г. Г. Злобін . ─ Київ : Каравела, 2007 . ─ 240 c.

3

УДК- 004(075.8)

Дибкова Л.М. Інформатика та комп”ютерна техніка: Посібник.-К.:Академія,2002.- 320с. 

230

УДК- 004(075.8)

Інформатика. Комп’ютерна техніка.  Комп’ютерні технології: Навчальний посібник / За ред. О.І.Пушкаря.- К.: Академія, 2001. – 694с

250

Соціальна та демографічна статистика

УДК-314 (075.8)

Муромцева Ю.І. Демографія: навчальний посібник. – К.: Кондор, 2006. – 300с.

1

УДК-314 (075.8)

Стеценко С.Г. Демографічна статистика з основами демократії: підручник. – К.: Вища школа, 2005. – 415с.

3

УДК-314 (075.8)

Прибиткова І.М. Основи демографії: посібник. – К.: АртЕк, 1997. – 256с.

2

Соціальне забезпечення населення

УДК 364(075.8) 

Шаповалова, Т. В. Економічні основи соціального забезпечення [ Текст ] : навчальний посібник / Т. В. Шаповалова . ─ Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2018 . ─ 128 с. 

5

додаткова

 

 

УДК 369(075.8)

Системи соціального страхування зарубіжних країн [ Текст ] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Г. В. Григораш, Т. Ф. Григораш, В. Я. Олійник, І. Т. Субачов . ─ К. : Центр учбової літератури, 2008 . ─ 144 с. 

5

УДК 316.3(075.8) 

Шульга, М. А. Соціально-політичне управління [ Текст ] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / М. А. Шульга . ─ Київ : Центр учбової літератури, 2008 . ─ 248 с

1

УДК 364.6(075.8)

Лукашевич, М. П. Менеджмент соціальної роботи. Теорія і практика [ Текст ] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / М. П. Лукашевич, М. В. Туленков . ─ Київ : Каравела, 2007 . ─ 296 с. 

2

УДК-364.6 (075.8)

Козлов А.А. , Иванова Т.Б. Практикум социального работника: учебное пособие. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2001. – 320с.

9

Соціальне страхування

УДК 369(075.8)

Безугла, В. О. Соціальне страхування [ Текст ] : навчальний посібник / В. О. Безугла, Д. М. Загірняк, Л. П. Шаповал . ─ Київ : Центр учбової літератури, 2011 . ─ 208 с.

1

УДК 369(075.8)

Внукова, Н. М. Соціальне страхування. Кредитно-модульний курс [ Текст ] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Н. М. Внукова, Н. В. Кузьминчук . ─ Київ : Центр учбової літератури, 2009 . ─ 412 с

1

УДК 369(075.8)

Юрій, С. І. Соціальне страхування : підручник для студ. вищ. навч. закл. / С. І. Юрій, М. П. Шаварина, Н. В. Шаманська . ─ К. : Кондор, 2004 . ─ 464 с.

1

додаткова

 

 

УДК-368 (075.8)

Безугла В.О., Постіл І.І., Шаповал Л.П. Страхування: Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2008. – 582с.

1

УДК-368 (075.8)

Вовчак О.Д. Страхування: Навчальний посібник. – Львів.: Новий Світ-2000, 2006.- 480с.

6

УДК-368 (075.8)

Говорушко Т.А. Страхові послуги: Навчальний посібник.- К.: ЦНЛ, 2005.- 400с.

5

Соціальний аудит та інспектування

 

Суха, О. Р. Аудит [ Текст ] : навчальний посібник / О. Р. Суха . ─ 2-ге вид. ─ Львів : Новий Світ-2000, 2019 . ─ 284 с

2

 

УДК-657.6 (075.8)

Суха, О. Р.  Аудит [ Текст ] : навчальний посібник / О. Р. Суха . ─ Львів : Новий Світ-2000, 2016 . ─ 284 с.

5

 

УДК-657.6 (075.8)

Кулаковська, Л. П.  Організація і методика аудиту [ Текст ] : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Л. П. Кулаковська, Ю. В. Піча . ─ Київ : Каравела, 2012

5

Огійчук, М. Ф. Аудит: організація і методика [ Текст ] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / М. Ф. Огійчук, І. Т. Новіков, І. І. Рагуліна . ─ Київ : Алерта, 2010 . ─ 584 с.

1

УДК-657.6 (075.8)

Шкіря Н.Л., Нікульникова Т.Г., Залізняк Н.В. Аудит: навчальний посібник. – Львів: Магнолія-2006, 2007. – 224с.

1

Соціаьно-психологічні аспекти спілкування в профісійній діяльності

 

Яшенкова О. В. Основи теорії мовної комунікації [Текст] : навчальний посібник. – Київ : Академія, 2010. – 312 с.

1

УДК 81’23(075.8)

Семенюк О. А. Основи теорії мовної комунікації [Текст] : навчальний посібник : [для студ. вищ. навч. закл.] / О. А. Семенюк, В. Ю. Паращук. – Київ : Академія, 2010. – 238 с.

2

УДК 81’23(075.8)

Майерс Д. Социальная психология. – СПб.: Питер, 2005. – 794с.

1

Страхові послуги

 УДК-316.6

Говорушко Т.А. Страхові послуги: Навчальний посібник.- К.: ЦНЛ, 2005.- 400с

6

додаткова

 

 

УДК368 (075.8)

Долгошея Н.О. Страхування в запитаннях і відповідях: Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2010. – 318с.

2

УДК368 (075.8)

Плиса, В. Й.     Страхування [ Текст ] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / В. Й. Плиса . ─ Київ : Каравела, 2010 . ─ 472 с. 

4

УДК 368(075.8) 

Плиса, В. Й. Страхування [ Текст ] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / В. Й. Плиса . ─ 2-ге вид. ─ К. : Каравела, 2008 . ─ 392 с. 

2

УДК 368(075.8) 

Безугла В.О., Постіл І.І., Шаповал Л.П. Страхування: Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2008. – 582с.

1

УДК 368(075.8) 

Дьячкова Ю.М. Страхування: навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2008. – 240с

3

УДК-368 (075.8)

Ткаченко Н.В. Страхування: Навчальний посібник. – К.: Ліра-К, 2007.- 376с

101

УДК-368 (075.8)

Ткаченко Н.В. Страхування: Практикум: Навчальний посібник. – К.: Ліра-К, 2007.- 270с.

101

УДК-368 (075.8)

Плиса, В. Й.     Страхування [ Текст ] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / В. Й. Плиса . ─ К. : Каравела, 2006 . ─ 392 с.

2

УДК 368(075.8) 

Вовчак О.Д. Страхування: Навчальний посібник. – Львів.: Новий Світ-2000, 2006.- 480с.

7

УДК-368 (075.8)

Плиса, В. Й. Страхування [ Текст ] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / В. Й. Плиса . ─ Київ : Каравела, 2005 . ─ 392 с.

3

Фінансування соціально-економічних програм

 УДК-336.1

Державне фінансове забезпечення соціальної сфери: монографія / За ред. Т.М.Кір’ян. – Ч.: Чабаненко Ю., 2012. – 398с.

1