Професорсько-викладацький склад кафедри активно займається науковою діяльністю, бере участь у науково-дослідній роботі університету.

На кафедрі Соціального забезпечення проводиться наукова робота за такими напрямками:

1. Організація конференцій.

2. Проведення студентських олімпіад.

3. Проведення Днів студентської науки.

4. Організація роботи студентських гуртків.

5. Проведення науково-методичних семінарів.

6. Міжнародне наукове співробітництво.

7. Стажування професорсько-викладацького складу.

8. Захисти кандидатських дисертацій.

9. Аспірантура.

10. Видання навчальних посібників (з грифом МОН та інших).

11. Публікації у наукових виданнях (вітчизняних фахових та міжнародних).

12. Рецензування та опонування кандидатських авторефератів і дисертацій.

13. Участь у закордонних, міжнародних та вітчизняних конференціях, симпозіумах тощо.

Кафедрою Соціального забезпечення активно здійснюється наукова робота зі студентами, яка є важливою частиною навчального процесу, оскільки вона спонукає студентів до наукової творчості. Під керівництвом викладацького складу кафедри студенти факультету беруть участь у:

1. Щорічній Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених, аспірантів та студентів «Актуальні проблеми фінансової системи України», яку проводить кафедра фінансів.

2. За посередництвом кафедри економічної теорії та банківської справи студенти є учасниками Всеукраїнської студентської олімпіади «UniОлімпіада», організатор Укрсоцбанк. Найкращі студенти нагороджуються Дипломами та перспективою отримати престижну роботу.

3. Конференціях «Дні студентської науки», які щоквітня проводяться в Черкаському державному технологічному університеті. За результатами конференції визначаються переможці, які виступають на пленарних секційних засіданнях та відмічаються грамотами. Кращі доповіді друкуються у збірниках наукових робіт ЧДТУ.

4. Публікаціях тез і статей у збірниках наукових праць, які є обов’язковими для студентів 4 та 5 курсів, що здійснюють підготовку до випускних бакалаврських, магістерських робіт та дипломних робіт спеціалістів.

 

Результати наукових розвідок студентів та викладачів кафедри Соціального забезпечення було опубліковано в збірниках:

1. Матеріали VІІ Всеукраїнського студентського наукового симпозіуму 15-16 листопада 2019р. Співдружність наук: архітектура, економіка, право files/etbs/____19.pdf

 

2. ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ “СУЧАСНІ УПРАВЛІНСЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН”  м. Івано-Франківська, 2018 р. files/etbs/__2018__1.pdf

 

2. І Всеукраїнська науково-практична конференція «КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНА СПАДЩИНА УКРАЇНИ: ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ТРАДИЦІЇ ЗБЕРЕЖЕННЯ». 11-12 жовтня 2018 р., Черкаси files/etbs/_1.pdf

3. IV Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених і студентів. Сучасний менеджмент: тенденції, проблеми та перспективи розвитку 
 
4. «ПАРТНЕРСТВО РОБОТОДАВЦЯ ТА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ПІДГОТОВКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО ФАХІВЦЯ У ГАЛУЗІ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ» 28 жовтня 2020 р. files/etbs/Partnerstvo-robotodavtsya-ta-zakladu-vyshchoyi-osvity-pidhotovka-konkurentospromozhnoho-fakhivtsya-u-haluzi-sotsialnoyi-roboty.pdf