Дипломна робота – це кваліфікаційне самостійне наукове дослідження, що виконує студент на завершальному етапі навчання в університеті з використанням набутих теоретичних знань і практичних навичок та служить критерієм оцінки рівня підготовки випускника відповідно до вимог Державного освітнього стандарту.

Дипломна робота повинна:
– свідчити про те, що студент оволодів усім комплексом теоретичних знань, умінь та практичних навичок за обраною спеціальністю, набутих ним протягом періоду навчання;
– узагальнювати отримані результати проведених досліджень і формулювати аргументовані висновки;
– мати належне оформлення та необхідні супровідні документи;
– бути виконаною і поданою на кафедру та до ЕК в термін, передбачений графіком навчального процесу.

Відгук – оцінка керівником рівня підготовки дипломної роботи, що включає в себе обґрунтування актуальності теми, логічності і структури викладення матеріалу, якості огляду і аналізу літератури, коректності цитувань і посилань на наведені в тексті цитати інших авторів, коректності і обґрунтованості вибору методів дослідження, якості емпіричного матеріалу, ретельності обробки експериментальних даних, коректності формулювання власних висновків, відповідності висновків меті та завданням, якості оформлення дипломної роботи, апробацію результатів дослідження.

Рецензія – це критичний відгук на дипломну роботу студента, що надається висококваліфікованими спеціалістами виробничих і наукових організацій, працівниками і викладачами вищих навчальних закладів та містить оцінку дипломної роботи.

Дипломна робота, яка не відповідає вимогам щодо змісту та оформлення, написана без дотримання затвердженого плану, не містить матеріалів конкретного дослідження теми, обґрунтованих висновків та пропозицій, а також не має рецензії, до захисту не допускається.

Обов’язкове дотримання академічної доброчесності !

Всі роботи перевіряються на плагіат

Дипломна робота – це відповідальний крок на шляху до здобуття вищої освіти, без якого неможливо обійтися. Написати диплом за пару ночей без особливих зусиль нереально. Якщо сумніваєтеся у своїх можливостях, тоді краще приступайте до створення роботи якомога раніше.

Остання ніч перед перевіркою дипломної

content GIF

Керівник перевіряє роботи

parks and rec computer GIF