ГУБАР ОЛЕКСАНДРА ЄВГЕНІВНА

Кандидат економічних наук, доцент

Доцент кафедри соціального забезпечення

18006, м. Черкаси, бул. Шевченка 460, к. 907а-1к.

e-mail:    [email protected]

корпоративний e-mail:  [email protected]

Науково-педагогічна біографія

З 1995р. по 2000рр. навчалася на економічному факультеті Черкаського-інженерно технологічного університету за спеціальністю «фінанси».  З 2000 р. по 2003 рр. навчалася в аспірантурі Черкаського державного технологічного університету.  Кандидат економічних наук (PhD), спеціальність 08.00.08 – «Фінанси, грошовий обіг і кредит».Тема дисертації: «Медичне страхування в фінансовому забезпеченні соціальних гарантій населенню». З 2003 по 2011 рр., та з 2015 р. по сьогодні працює в Черкаському державному технологічному університеті. З 2011 по 2013 рр. працювала доцентом кафедри фінансів Київського національного торговельно-економічного університету.

Стаж науково-педагогічної діяльності: 19 років.


Дисципліни

Для студентів магістерського рівня:

1. Соціальне забезпечення населення

2. Система соціального захисту та соціального забезпечення України

3. Пенсійне забезпечення

4. Соціальна експертиза,  соціальне прогнозування та проектування

5. Державні та недержавні заклади соціального захисту населення

6. Соціальне страхування

Для студентів бакалаврського рівня:

1.Фінансування соціально-економічних програм

2.Соціальний аудит та інспектування

3.Соціальне страхування

4.Соціальне забезпечення населення

5.Соціальні технології


Основні публікації за напрямом:

1. 1. Губар О.Є. Методологічні та практичні аспекти розкриття сутності страхового продукту// Науковий журнал «Молодий вчений». – № 10 (50), жовтень 2017. – С. 862-870.

2. Губар О.Є. Забезпеченя якості страхових послуг: сучасна методологія та практика// Финансовые услуги. – №1, 2018 – С. 9-17.

3. Губар О.Є. Вплив цифрової економіки на ринок страхових послуг України: сучасний стан та перспективи розвитку – №2, 2018 – С. 35-40.


Науково-дослідні роботи:

1. О.Є. Губар Соціальна відповідальність страхового бізнесу в умовах європейської інтеграції//Колективна монографія «стратегії та технології інноваційного розвитку корпорацій»/за заг. ред. Полінкевич О.М., Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки.

2. Gubar O. Y. Features of process-oriented expenditure management in insurance companies// Global problems of national economics development (2018). Kraków: Drukarnia Unidruk. 2018, – C.196-211.

3. Участь у науковій темі «Інноваційний розвиток підприємств на засадах процесного та соціально-компетентного корпоративного управління», державний реєстраційний номер 0117U002301 (01.2017 – 12.2018 р.)Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Результати дослідження опубліковано в колективній монографії «Стратегії та технології інноваційного розвитку корпорацій».


Участь у конференціях і семінарах:

1.   Губар О.Є. Аспекти забезпечення економічної ефективності процесу виробництва страхового продукту//Міжнародна науково-практична конференція «Економіка, фінанси, облік, маркетинг і менеджмент в Україні за кордоном» – Полтава, Центр фінансово-економічних наукових досліджень, жовтень 2017.

2. Губар О.Є. Цифрова економіка та її вплив на ринок страхових послуг України//Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні управлінські технології в умовах трансформації соціально-економічних відносин» – Івано-Франківськ, квітень 2018.

3. Губар О.Є. Актуальні напрямки соціальної підтримки осіб літнього віку в період пандемії на COVID-19: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. «Психологічна підтримка літніх осіб в період карантину» За грантової підтримки національного фонду досліджень України, що реалізується інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. 29 листопада 2021 року. Київ, 2021.

4.Губар О.Є., Макарова М.М. Соціальний захист дітей-сиріт в системі соціального захисту населення// Матеріали студентської науково-практичної конференції “Дні студентської науки 2021: Актуальні проблеми гуманітарних технологій” (14-29 квітня 2021 р.) [Електронний ресурс] / [упорядники Махиня Н.В., Усик Л.М.] ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2021.

5. Губар О.Є., Василенко Н. О. Вплив пандемії covid-19 на стан системи охорони здоров’я в Україні //Матеріали студентської науково-практичної конференції “Дні студентської науки 2021: Актуальні проблеми гуманітарних технологій” (14-29 квітня 2021 р.) [Електронний ресурс] / [упорядники Махиня Н.В., Усик Л.М.] ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2021.

6. Губар О.Є., Квятковська О.В. Єдиний соціальний внесок , його переваги та недоліки //Матеріали студентської науково-практичної конференції “Дні студентської науки 2021: Актуальні проблеми гуманітарних технологій” (14-29 квітня 2021 р.) [Електронний ресурс] / [упорядники Махиня Н.В., Усик Л.М.] ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2021.

7. Губар О. Ткаченко В. Особливості надання соціальних послуг людям похилого віку у Польщі. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. «Психологічна підтримка літніх  осіб в період карантину» За грантової підтримки національного фонду досліджень України, що реалізується інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. 29 листопада 2021 року. Київ, 2021. С. 239-244.

8. Губар О. Грібаньова А. Досвід надання соціальних послуг літнім особам в умовах карантину – на прикладі Австрії та Німеччини. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. «Психологічна підтримка літніх осіб в період карантину» За грантової підтримки національного фонду досліджень України, що реалізується інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. 29 листопада 2021 року. Київ, 2021. C. 91-96.

9. Губар О. Василенко Н. Нові виклики щодо надання соціальних послуг особам літнього віку в умовах пандемії на COVID -19. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. «Психологічна підтримка літніх осіб в період карантину» За грантової підтримки національного фонду досліджень України, що реалізується інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. 29 листопада 2021 року. Київ, 2021. C.46-52.

10. Губар О. Квятковська О. Соціальна політика щодо осіб літнього віку: стан та перспективи розвитку. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю.  «Психологічна підтримка літніх  осіб в період карантину» За грантової підтримки національного фонду досліджень України, що реалізується інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. 29 листопада 2021 року. Київ, 2021. С.133-138.


Участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради, або члена  разових спеціалізованих вчених рад:

1. Офіційний опонент на захисті дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.Здобувач наукового ступеня – Заболотний Олег Григорович.Тема дисертації: «Регулювання і розвиток регіонального ринку страхових послуг».Спеціальність 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.Спеціалізована вчена рада Д73.052.02 Черкаського державного технологічного університету Міністерства освіти і науки України.Дисертація захищена 29.11.2012 р.

2. Офіційний опонент на захисті дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.Здобувач наукового ступеня – Білоус, Сергій Іванович.Тема дисертації: «Перспективи розвитку страхового ринку регіонів».Спеціальність 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.Спеціалізована вчена рада Д73.052.02 Черкаського державного технологічного університету Міністерства освіти і науки України.Дисертація захищена 30.04.2014 р.


Керівництво науковою роботою студентів:

1.    Клименко А.І. «Молодіжний ринок праці в Україні: проблеми зайнятості та напрями вирішення»// Наукові засади розвитку знань економічної теорії: Збірник тез І міжнародної науково-практичної конференція з економічної теорії(м. Черкаси, 21-23 квітня 2017 р..), 2017. – С.108-111.

2.    Базіль А.О. «Проблеми та перспективи розвитку соціального страхування в Україні»// Наукові засади розвитку знань економічної теорії: Збірник тез І міжнародної науково-практичної конференція з економічної теорії(м. Черкаси, 21-23 квітня 2017 р..), 2017. – С.111-114.

3.    Бондаренко К.С. «Соціальне страхування як елемент державної соціальної політики»// Наукові засади розвитку знань економічної теорії: Збірник тез І міжнародної науково-практичної конференція з економічної теорії(м. Черкаси, 21-23 квітня 2017 р..), 2017. – С.115-117.

4.    Ткачук А.В. «Державні фонди соціального страхування:сучасний стан та перспективи фінансового забезпечення»// Наукові засади розвитку знань економічної теорії: Збірник тез І міжнародної науково-практичної конференція з економічної теорії(м. Черкаси, 21-23 квітня 2017 р..), 2017. – С.118-120.

5.    Дмитренко І.А. «Проблеми та перспективи розвитку обов’язкового медичного страхування в Україні»// Наукові засади розвитку знань економічної теорії: Збірник тез І міжнародної науково-практичної конференція з економічної теорії(м. Черкаси, 21-23 квітня 2017 р..), 2017. – С.121-123.

6.    Биндич Г.М. «Формування стратегічних і тактичних напрямів фінансового забезпечення державних фондів соціального страхування»// Наукові засади розвитку знань економічної теорії: Збірник тез І міжнародної науково-практичної конференція з економічної теорії(м. Черкаси, 21-23 квітня 2017 р..), 2017. – С.124-127.

7. Дорошенко А.В.«Зарубіжний досвід відшкодування втрат, пов`язаних з тимчасовою непрацездатністю»// Наукові засади розвитку знань економічної теорії: Збірник тез І міжнародної науково-практичної конференція з економічної теорії(м. Черкаси, 21-23 квітня 2017 р..), 2017. – С.128-130.


Наукові публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:

1. Губар О.Є. Методологічні та практичні аспекти розкриття сутності страхового продукту// Науковий журнал «Молодий вчений». – № 10 (50), жовтень 2017. – С. 862-870.

2. Губар О.Є. Забезпеченя якості страхових послуг: сучасна методологія та практика// Финансовые услуги. – №1, 2018 – С. 9-17. – Режим доступу – http://www.ukrbizn.com/scientific_collection_1_2018.html

3. Губар О.Є. Вплив цифрової економіки на ринок страхових послуг України: сучасний стан та перспективи розвитку – №2, 2018 – С. 35-40. – Режим доступу –http://www.ukrbizn.com/scientific_collection_2_2018.html

4. Губар О.Є., Якушев О.В. Тайм-менеджмент в системі управління закладом вищої освіти. Журнал. Вісник Черкаського університету. Серія: Економічні науки. Вип. №3, 2021. – Черкаси: ЧНУ, 2021. – С.47-56. (Фахове видання, Index Copernicus) DOI: https://doi.org/10.31651/2076-5843-2021-3-47-56

5. Журба І., Якушев О., Губар О., Тернова Л., Самара Н. Соціальна робота як складова політики соціального захисту внутрішньо переміщених осіб регіону. Зб. наук. праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. Вип. 63. – Черкаси: ЧДТУ, 2021. – С.147-156. (Index Copernicus). DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.63.2021.250455

6. Журба І., Якушев О., Тернова Л., Губар О. Соціальний захист безробітних учасників АТО/ООС в контексті діяльності державної служби зайнятості України. Вісник ЧНУ ім. Б. Хмельницького. Серія «Економічні науки». 2021. № 4 С. 124-132.  (Фахове видання). Index Copernicus. DOI: https://doi.org/10.31651/2076-5843-2021-4-124-132


Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії:

1. О.Є. Губар Соціальна відповідальність страхового бізнесу в умовах європейської інтеграції//Колективна монографія «стратегії та технології інноваційного розвитку корпорацій»/за заг. ред. Полінкевич О.М., Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки.

2. Gubar O. Y. Features of process-oriented expenditure management in insurance companies// Global problems of national economics development (2018). Kraków: Drukarnia Unidruk. 2018, – C.196-211.


Участь у міжнародних наукових проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної категорії”:

1. Взято участь у якості члена журі у студентській Міжнародній страховій олімпіаді (м. Ірпінь, березень, 2012 р.).

2. Участь у проекті «Финансова грамотність» від Rotary Club Kiev International, підписано Меморандум з ЧДТУ про співробітництво, 2021 р.

3. Участь у проекті соціальної реабілітації учасників АТО та членів їх сімей «Норвегія – Україна» (викладання дисциплін), 2021 р.


Виданих навчально-методичні посібник/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій:

1. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Соціальна експертиза, соціальне проектування та прогнозування» для здобувачів освітнього ступеня  «магістр» зі спеціальності 232 «Соціальне забезпечення» усіх форм навчання/ [Упоряд. : Губар О.Є.] ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2019. – 33 с. – Назва з титульного екрана.

2. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Пенсійне забезпечення» для здобувачів освітнього ступеня  «магістр» зі спеціальності 232 «Соціальне забезпечення» усіх форм навчання/ [Упоряд. : Губар О.Є.] ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2019. – 41 с. – Назва з титульного екрана.

3. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Система соціального захисту та соціального забезпечення України» для здобувачів освітнього ступеня  «магістр» зі спеціальності 232 «Соціальне забезпечення»  усіх форм навчання / [Упоряд. : Губар О.Є.]; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2019. – 28 с. – Назва з титульного екрана.

4. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Соціальне  забезпечення населення» для здобувачів освітнього ступеня  «магістр» зі спеціальності 232 «Соціальне забезпечення»  усіх форм навчання / [Упоряд. : Губар О.Є.]; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2019. – 35 с. – Назва з титульного екрана.

5. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Соціальне страхування» для здобувачів освітнього ступеня  «магістр» зі спеціальності 232 «Соціальне забезпечення» усіх форм навчання/ [Упоряд. : Губар О.Є.] ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2019. – 34 с. – Назва з титульного екрана.

6. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Державні та недержавні заклади соціального забезпечення» для здобувачів освітнього ступеня  «магістр» зі спеціальності 232 «Соціальне забезпечення» усіх форм навчання / [Упоряд. : Губар О.Є.] ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2019. – 45 с. – Назва з титульного екрана.

7. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Соціальне страхування» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 232 Соціальне забезпечення усіх форм навчання [Електронний ресурс] / [упоряд.  Губар О. Є.] ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2019. – 31 с.

8.Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Недержавне соціальне страхування» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 232 Соціальне забезпечення усіх форм навчання [Електронний ресурс] / [упоряд. : Губар О.Є.]; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2020. – 26 с.

9. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Фінансування соціально-економічних програм» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 232 Соціальне забезпечення усіх форм навчання [Електронний ресурс] / [упоряд. : Губар О.Є.]; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2020. – 37 с.

10. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Страхові послуги» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 232 Соціальне забезпечення усіх форм навчання [Електронний ресурс] / [упоряд. : Губар О.Є.]; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2020. – 24 с.

11.  Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансування соціально-економічних програми» для здобувачів освітнього ступеня  «бакалавр» зі спеціальності 232 Соціальне забезпечення усіх форм навчання [Електронний ресурс] / [упоряд. : Губар О.Є.] ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2020. – 27 с.

12.Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Соціальне  забезпечення населення» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 232 Соціальне забезпечення усіх форм навчання [Електронний ресурс] / [упоряд. : Губар О.Є.]; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2020. – 29 с.

13. Методичні рекомендації  до практичних занять з  дисципліни «Соціально-психологічні аспекти спілкування з різними категоріями населення» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності  232 «Соціальне забезпечення» усіх форм навчання. [упоряд. : Губар О.Є.]; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2021. – 23 с.

14. Методичні рекомендації  до практичних занять з  дисципліни  «Соціальне партнерство», для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності  232 «Соціальне забезпечення» усіх форм навчання. [Електронний ресурс] / [упоряд. : Губар О.Є.]; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2021. – 24 с.

15. Методичні рекомендації до написання та захисту кваліфікаційної роботи для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 232 “Соціальне забезпечення” усіх форм навчання / [Упоряд. : Журба І.О., Губар О.Є., Якушев О.В., Тернова Л.Ю.] ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т.  Черкаси : ЧДТУ, 2021.  33 с.

16. Методичні рекомендації до проходження переддипломної практики для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 232 “Соціальне забезпечення” усіх форм навчання / [Упоряд. : Журба І.О., Губар О.Є.] ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т.  Черкаси : ЧДТУ, 2021. 37 с.

17. Методичні рекомендації до написання курсової роботи з  дисципліни “Соціальне страхування” для здобувачів освітнього ступеня бакалавра зі спеціальності  232 “Соціальне забезпечення” усіх форм навчання [Електронний ресурс] / [упоряд. О.Є.Губар]; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. Черкаси: ЧДТУ, 2021. 20 с.

18. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни “Соціальний аудит та інспектування” для здобувачів освітнього ступеня бакалавра зі спеціальності  232 “Соціальне забезпечення” усіх форм навчання [Електронний ресурс] / [упоряд. О.Є.Губар]; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. Черкаси: ЧДТУ, 2021. 20 с.

19. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни “Фінансування соціально-економічних програм” для здобувачів освітнього ступеня бакалавра зі спеціальності  232 “Соціальне забезпечення” усіх форм навчання [Електронний ресурс] / [упоряд. Губар О.Є.]; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. Черкаси: ЧДТУ, 2023. 


Відомості про підвищення кваліфікації:

1. Свідоцтво про підвищення кваліфікації НГ№02070855/000140-17 від 06.12.2017р. (72 год./2 кр.) вид. Інститут післядипломної освіти Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

2.Сертифікат №2812201811 від 28.12.2018р. (30 год.) вид. Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова, Східно-українська асоціація арт-терапії.

3. Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП№35830447/2041-20 (210 год./7 кредитів) вид. Національна академія педагогічних наук України ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Центральний інститут післядипломної освіти 17 жовтня 2020 р.

4. Сертифікат про участь у курсі навчання за програмою «Діти та війна. Навчання технік зцілення». Український інститут когнитивно-поведінкової терапії, 48 годин, 1.6 ects.

5. Сертифікат  №2202631Z від 21st Day of February 2022 «Коучинг – професія у рамках закону», Міжнародна академія професійного коучингу (IAPC), 10 годин, 0,33 ects.

6. Сертифікат №2202615S від 21st Day of February 2022 «Коучинг – територія  усвідомленості», Міжнародна академія професійного коучингу (IAPC), Міжнародна асоціація коучингу (ICF) 133 години, 4,43 ects.


Перелік нагород та заохочень

1. Нагороджена Почесною грамотою Черкаського державного технологічного університету «За багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та з нагоди 60-річчя від дня створення Черкаського державного технологічного університету»  (наказ №80-к від 25.02.2020 р.).


досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діяльності).

1. ЗАТ «ПРОСТО – страхування», Київ, (липень 2004 р.–липень 2006 р.), посада: головний спеціаліст дирекції методології та андерайтингу. http://www.pro100.com.ua

2. ЗАТ «Страхова компанія 611», Київ (листопад 2006 р. – січень 2009 р.), посада: начальник управління андерайтинга та методології.

3. ТОВ «Центр бізнес-стратегій «Перспектива», Київ (листопад 2010 р. – квітень 2012 р.), посада: начальник відділу продажів (організація тренінгів та конференцій зі страхової та фінансової тематики; організовані міжнародні конференції по страхуванню:«Міжнародний фінансовий форум» (Ялта 2010), «Міжнародна страхова конференція (Яремче 2011)», «Міжнародна страхова конференція (Яремче 2012)». http://www.cbs.org.ua

4. Група компаній «AxioPartners»  (травень 2012р.  – лютий 2015 р.), посада: керівник проекту по розробленню контенту (розробка навчальних ігор (спеціалізація – соціальні навички (soft skills), використання сучасних методів навчання (гейміфікація, краудсорсінг), створення он-лайн платформи для навчання).

5. Коуч, приватна практика. Сертифікат № 2202615S від 21.02.2022 р. (International Coaching Federation) №2202647L (Міжнародна академія коучингу), від 21.02.2022 р.