ТЕРНОВА ЛЮДМИЛА ЮРІЇВНА

Доцент, к.е.н., кафедри Соціального забезпечення Черкаського державного технологічного університету

18006, м. Черкаси, бул. Шевченка 460, к. 907а-1к. 

e-mail: [email protected]

[email protected] 

     В 1997 р. році закінчила Черкаський інженерно-технологічний інститут за спеціальністю «Економіка підприємства». Кваліфікація: економіст. Із 15 серпня 1997 р. займаюсь науково-педагогічною діяльністю  в Черкаському державному технологічному університеті.

     У період 2012-2015 рр. навчалася в денній аспірантурі з відривом від виробництва.Кандидат економічних наук (PhD), спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. Тема дисертації: Інвестиційно-інноваційна політика підтримки економічної безпеки України (ДК № 836756 від 01.06.2016 р.).

     24 березня 2015 року обрана дійсним членом-кореспондентом Української Технологічної Академії по відділенню Економіка нових технологій та банківська справа (диплом УТА № 275). Представник ГО «Черкаське регіональне відділення УТА».

Стаж науково-педагогічної діяльності: 26 років.

Профіль у Гугл Академії: https://scholar.google.com.ua/citationsuser=2ji8W1wAAAAJ&hl=uk
ORCID ID: 0000-0002-3395-4025
Профіль у Scopus:
https://www.ijitee.org/
https://www.ijitee.org/download/volume-9-issue-1/
https://www.ijitee.org/wp-content/uploads/papers/v9i1/A4993119119.pdf
https://doi.org/10.35940/ijitee.a4993.119119

Дисципліни

Для студентів магістерського рівня:

1.    Система соціальної підтримки.

Для студентів бакалаврського рівня:

1.Економікс
2.Політика зайнятості і ринок праці
3.Основи соціально-економічного аналізу
4.Соціальна економіка
5.Основи соціальної політики
6.Аналіз ефективності соціальної та гуманітарної політики
7. Підготовка, прийняття та організація виконання рішень в соціальному забезпеченні


Основні публікації за напрямом: 

1. Тернова Л.Ю. Оцінка рівня соціальної відповідальності національної економіки. Формування фінансово-економічної системи управління в сучасних ринкових умовах: монографія /за наук. ред. д.е.н., проф. Маргасової В.Г., к.е.н. Андросенко О.О. Чернігів: ЧНТУ, 2018.  C. 194-219.

2. Ткаленко Н.В., Тернова Л.Ю. Практика використання інструментарію формування національних  стратегій соціального інвестування  та їх вплив на економічну безпеку країни. Оцінка та регулювання економічної безпеки регіонального співробітництва депресивних територій в рамках євроінтеграційних процесів:монографія. Чернігів: ЧНТУ, 2018. С. 118-134.

3. Тернова Л.Ю. Модель прогнозування впливу інновацій на економічну безпеку України //Чернігівський Науковий Часопис. Електронний збірник наукових праць,- Серія 1: Економіка і управління. – 2018. – №03(18). – С. 105-109. [фахове видання; Міжнародні наукометричні бази; Міжнародного центру періодичних видань (ISSN International Centre, м. Париж); Ulrich].

4. Тернова Л.Ю.Організаційні детермінанти розвитку  соціального інвестування в Україні. Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції.Херсон, 2018. № 28 (17). С.76-82.[фахове видання].

5. Тернова Л.Ю. Понятійно-категоріальне поле теорії  соціального інвестування. Вісник Хмельницького національного університету: економічні науки. Хмельницьк: ХНУ. 2018. №3. Том 3. С. 125-129.[Міжнародні наукометричні бази: Index Copernicus, фахове видання].

6. Тернова Л.Ю. Інформаційна компонента управління соціальним інвестуванням в умовах євроінтеграції. Modern Science – Moderní vĕda, Praha. Ceska Republika., 2018. №3.  Р.98-103.


СКОПУС
1. https://www.ijitee.org/
2. https://www.ijitee.org/download/volume-9-issue-1/
3. https://www.ijitee.org/wp-content/uploads/papers/v9i1/A4993119119.pdf
4. https://doi.org/10.35940/ijitee.a4993.119119

Науково-дослідні роботи:

1. НДР Чернігівського національного технологічного університету за темою: „Ефективність функціонування національного господарства в умовах глобалізації” (0111U002353).

2. НДР Чернігівського національного технологічного університету за темою:,,Формування і управління інвестиційним модулем програм регіонального розвитку” (0110U000266).

3. НДР Чернігівського національного технологічного університету за темою:,,Фінансово-економічна стратегія сталого розвитку економіки України” (0109U002271).

4. НДР Чернігівського національного технологічного університету за темою: „Стратегія і тактика удосконалення політики сталого розвитку України в контексті євроінтеграційних процесів” (0112U004276)”.

5. НДР Черкаського державного технологічного університету за темою:  «Соціальні та економічні трансформації ринку: регіональний та галузевий аспект» ( 0115U000972).

6. НДР Черкаського державного технологічного університету за темою:  «Соціальна політика держави в умовах трансформаційної економіки: теоретичні засади та практика реалізації» ( 0117U007473).

7. НДР Чернігівського національного технологічного університету за темою:,,Теоретико-методичні розробки та практичні рекомендації щодо формування інноваційно-інвестиційних засад стійкого розвитку базових галузей національного господарства” (0118U004407). 03.2018-02.2021.


Участь у конференціях і семінарах:

1.Тернова Л.Ю. Проблеми формування моделі національної інноваційної конкурентоспроможності //Сучасні управлінські технології в умовах трансформації соціально-економічних відносин (Івано-Франківськ, 19-20 квітня 2018 року): Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, Івано-Франківськ, 2018. – 330 с. – С. 154-157.

2.Тернова Л.Ю., Ткаленко Н. Тенденціі розвитку інноваційно-інвестиційного потенціалу України. III International. Scientific and Practical Conference. ISSUES AND TRENDS IN MODERN ECONOMY UNDER INTEGRATION: THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS. 11-12.10.2018, Херсонський державний університет , С. 56-69.

3. Тернова Л.Ю. Дослідження тенденцій розвитку соціального інвестування в Україні. Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів  і молодих вчених “Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські,  правові та соціокультурні аспекти”, м. Чернігів, 10-12 грудня 2018 р., Чернігів: ЧНТУ, 2018 р.

4. Тернова Л.Ю., Сакун О.С. Роль інвестиційного ресурсу у структурній модернізації економіки. Збірник тез ІV Міжнародної науково-практичної конференції “Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку” м. Чернігів, 27 листопада 2018 р.: тези доповідей. Чернігів : ЧНТУ, 2018. 166 с. – С.91-93. 


Керівництво науковою роботою студентів:

1. Манько Є.С., Тернова Л.Ю. Страховий ринок України. Наукові засади розвитку знань економічної теорії: Збірник тез наукових робіт учасників І Міжнародної науково-практичної конференції з економічної теорії (м. Черкаси, 21-23 квітня 2017 р.), 2017. – 170 с. – С. 92-94.

2. Гунько Т.С. Соціальний захист населення: теорія і практика. Соціально-орієнтована економіка: теорія та практика соціального забезпечення:збірник тез наукових робіт учасників І Всеукраїнської науково-практичної конференції з соціального забезпечення(м. Черкаси, 23-25 листопада 2018 р.), 2018. – 100 с. –С.19-21.

3. Лисенко С.Ю. Проблеми учасників АТО і соціальна справедливість в умовах сучасного українського суспільства. Соціально-орієнтована економіка: теорія та практика соціального забезпечення:збірник тез наукових робіт учасників І Всеукраїнської науково-практичної конференції з соціального забезпечення(м. Черкаси, 23-25 листопада 2018 р.), 2018. – 100 с.- С.40-44.

4. Кононенко М.М.  Соціальна держава та роль соціальної політики у її формуванні.Соціально-орієнтована економіка: теорія та практика соціального забезпечення:збірник тез наукових робіт учасників І Всеукраїнської науково-практичної конференції з соціального забезпечення(м. Черкаси, 23-25 листопада 2018 р.), 2018. – 100 с. –С. 76-79.

5. Гладир Ю.В. Інклюзивна освіта в Україні. Соціально-орієнтована економіка: теорія та практика соціального забезпечення:збірник тез наукових робіт учасників І Всеукраїнської науково-практичної конференції з соціального забезпечення(м. Черкаси, 23-25 листопада 2018 р.), 2018. – 100 с. –С.89-93.


Наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики:

1. . Дослідження тенденцій розвитку соціального інвестування в Україні. Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів  і молодих вчених “Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські,  правові та соціокультурні аспекти”, м. Чернігів, 10-12 грудня 2018 р., Чернігів: ЧНТУ,  2018 р.

2. Тернова Л. Інформаційна компонента управління соціальним інвестуванням в умовах евроінтеграції. Modern Science – Moderní vĕda, Praha. Ceska Republika., 2018. №3.  Р.98-103.

3. Тернова Л.Ю., Шандра В.А. Досвід і практика соціалізації студентів з інвалідністю в ЧДТУ. Збірник тез доповідей студентської науково-практичної конференції ЧДТУ : 19–22 квітня 2021 р. [Електронний ресурс]. М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. Черкаси : ЧДТУ, 2021. С. 188-189.

4. Тернова Л.Ю., Чигрин В.Р. Проблеми та досвід надання соціальних послуг людям похилого віку. Збірник тез доповідей студентської науково-практичної конференції ЧДТУ : 19–22 квітня 2021 р. [Електронний ресурс]. М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. Черкаси : ЧДТУ, 2021. С. 187-188.

5. Тернова Л.Ю., Загребельна Т.В. Особливості діяльності центрів надання соціальних послуг. Збірник тез доповідей студентської науково-практичної конференції ЧДТУ : 19–22 квітня 2021 р. [Електронний ресурс]. М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. Черкаси : ЧДТУ, 2021. С. 187.

6. Тернова Л.Ю., Присяжненко Ю.В. Соціальні інвестиції як чинник забезпечення якості життя населення. Збірник тез доповідей студентської науково-практичної конференції ЧДТУ : 19–22 квітня 2021 р. [Електронний ресурс]. М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. Черкаси : ЧДТУ, 2021. С. 186.

7. Тернова Л.Ю., Кузьменко Є.С. Адаптивна фізична культура. Збірник тез доповідей студентської науково-практичної конференції ЧДТУ : 19–22 квітня 2021 р. [Електронний ресурс]. М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. Черкаси : ЧДТУ, 2021. С. 185-186.

8. Тернова Л.Ю., Компанієнко О.Т. Соціальний захист малозабезпечених сімей. Збірник тез доповідей студентської науково-практичної конференції ЧДТУ : 19–22 квітня 2021 р. [Електронний ресурс]. М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. Черкаси : ЧДТУ, 2021. С. 184-185.

9. Тернова Л.Ю. Мотивація працівників соціальної сфери: проблеми і особливості// ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Соціальна підтримка сім’ї та дитини у соціокультурному просторі громади» 01-02 червня 2021 року. – м. Суми, 2021. – С. 99-104.

10. Тернова Л.Ю., Присяжненко Ю.В. Соціальні інвестиції як форма суспільної поведінки носіїв соціальної відповідальності// Потенціал сучасної науки (частина І): матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції м. Київ, 23-24 січня 2021 р. – Київ: МЦНіД, 2021. – 60 с. – С. 53-54.

11. Тернова Л.Ю., Кузьменко Є.С. Значення адаптивної фізичної культури у соціалізації людей з обмеженим станом здоровя. // Потенціал сучасної науки (частина І): матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції м. Київ, 23-24 січня 2021 р. – Київ: МЦНіД, 2021. – 60 с. – С. 52-53.


Наявність публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

1. Тernova L. (2018) The relationship between short-term fluctuations and stages of economic cycle: the case of Ukraine. Revista Espacios, December 2018. [Міжнародні наукометричні бази: Web of Science]. – https://scholar.google.com.ua/citations?user=2ji8W1wAAAAJ&hl=uk

2. Anatoly Maslov, Nataliia Spasiv, Borys Bezzubko, Iuliia Lazebnyk, Tetiana Nych, Lyudmila Ternova Spatial Optimization of Regional Social Infrastructure Facilities International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE), Volume-9 Issue-1, November, 2019 (Scopus) https://www.ijitee.org/wp-content/uploads/papers/v9i1/A4993119119.pdf


Наукові публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:

1. Тернова Л., Маргасова В., Ткаленко Н. Ідентифікація основних загроз та оцінка рівня економічної безпеки України. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету.Серія : Економічні науки. – 2014. – Вип. 37(2). – С. 85-94.  [фахове видання; Index Copernicus].

2. Тернова Л.Ю., Коркоц О.М. Методичні підходи до визначення складових інвестиційно-інноваційної політики України. Вісник ЖДТУ/ Економічні науки: Зб. наук. праць. – Житомир: ЖДТУ, 2016. – №4. – С. 134-140. [фахове видання; Міжнародна наукометрична база РІНЦ].

3. Тернова Л.Ю. Модель прогнозування впливу інновацій на економічну безпеку України //Чернігівський Науковий Часопис. Електронний збірник наукових праць,- Серія 1: Економіка і управління. – 2018. – №03(18). – С. 105-109. [фахове видання; Міжнародні наукометричні бази; Міжнародного центру періодичних видань (ISSN International Centre, м. Париж); Ulrich].

4. Тернова Л.Ю.Організаційні детермінанти розвитку  соціального інвестування в Україні. Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції.Херсон, 2018. № 28 (17). С.76-82.[фахове видання].

5. Тернова Л.Ю. Понятійно-категоріальне поле теорії  соціального інвестування. Вісник Хмельницького національного університету: економічні науки. Хмельницьк: ХНУ. 2018. №3. Том 3. С. 125-129.[Міжнародні наукометричні бази: Index Copernicus, фахове видання]

6. Журба І., Якушев О., Губар О., Тернова Л., Самара Н. Соціальна робота як складова політики соціального захисту внутрішньо переміщених осіб регіону. Зб. наук. праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. Вип. 63. – Черкаси: ЧДТУ, 2021. – С.147-156. (Index Copernicus). DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.63.2021.250455

7. Журба І., Якушев О., Тернова Л., Губар О. Соціальний захист безробітних учасників АТО/ООС в контексті діяльності державної служби зайнятості України. Вісник ЧНУ ім. Б. Хмельницького. Серія «Економічні науки». 2021. № 4 С. 124-132.  (Фахове видання). Index Copernicus. DOI: https://doi.org/10.31651/2076-5843-2021-4-124-132


Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії:

1. Тернова Л.Ю. Оцінка рівня соціальної відповідальності національної економіки. Формування фінансово-економічної системи управління в сучасних ринкових умовах: монографія /за наук. ред. д.е.н., проф. Маргасової В.Г., к.е.н. Андросенко О.О. Чернігів: ЧНТУ, 2018.  C. 194-219.

2. Ткаленко Н.В., Тернова Л.Ю. Практика використання інструментарію формування національних  стратегій соціального інвестування  та їх вплив на економічну безпеку країни. Оцінка та регулювання економічної безпеки регіонального співробітництва депресивних територій в рамках євроінтеграційних процесів:монографія. Чернігів: ЧНТУ, 2018. С. 118-134.


Участь у міжнародних наукових проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної категорії”:

1. Формування та реалізація трудового потенціалу населення України як стратегічний вектор інноваційно-інвестиційного розвитку. Замовники: Чернігівська ОДА та польська компанія «WIMWORKEUSP.ZO.O» в рамках проекту Erasmus+ (01.03.2019-01.03.2021)


Участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради (не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад)

Офіційний опонент при захисті кандидатської дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук:

1.Ключка Сергій Сергійович. Державний фінансовий контроль у системі економічної безпеки держави – 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. 6.11.2018 р. спеціалізована вчена рада Д 26867.02 у Інституті законодавства Верховної Ради України.


Видані навчально-методичні посібники/посібник для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій:

1. Тернова Л.Ю. Мікроекономіка у термінах та визначеннях: словник-довідник [Текст]. Українська Технологічна Академія, ЧРВ УТА; Вид. 2-ге, доп. – Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А., 2016. – 80 с.

2.Методичні рекомендації  до практичних занять з  дисципліни «Система соціальної підтримки»  для здобувачів освітнього ступеня магістра зі спеціальності  232 «Соціальне забезпечення» усіх форм навчання  / [Упоряд. : Тернова Л.Ю. ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2019. – 25 с.

3.Методичні рекомендації  до практичних занять з  дисципліни «Актуальні проблеми теорії та практики соціального управління»  для здобувачів освітнього ступеня магістра зі спеціальності  232 «Соціальне забезпечення» усіх форм навчання/ [Упоряд. : Тернова Л.Ю. ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2019. – 25 с.

4. Методичні рекомендації  до написання та захисту кваліфікаційної роботи бакалавра для здобувачів освітнього ступеня бакалавра зі спеціальності 232  «Соціальне забезпечення» усіх форм навчання // уклад. Журба І.О., Тернова Л.Ю. – Черкаси : ЧДТУ, 2019. – 34 с.

5. Методичні рекомендації до проходження та захисту наскрізної практики для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 232 “Соціальне забезпечення” усіх форм навчання / [Упоряд. : Журба І.О.; Тернова Л.Ю.] ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2019. – 30 с.

6.Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Соціальна взаємодія та технології комунікаційного впливу» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 232 Соціальне забезпечення усіх форм навчання [Електронний ресурс] / [упоряд. : Тернова Л.Ю..]; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2020. – 25 с.

7.Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Основи соціально-економічного аналізу» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 232 Соціальне забезпечення усіх форм навчання [Електронний ресурс] / [упоряд. : Тернова Л.Ю..]; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2020. – 35 с.

8.Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Пенсійна система» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 232 Соціальне забезпечення усіх форм навчання [Електронний ресурс] / [упоряд. : Тернова Л.Ю..]; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2020. – 21 с.

9.Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Ринок праці і політика зайнятості» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 232 Соціальне забезпечення усіх форм навчання [Електронний ресурс] / [упоряд. : Тернова Л.Ю..]; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2020. – 21 с.

10.Методичні рекомендації до написання курсових робіт з дисципліни «Основи соціально-економічного аналізу» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 232 Соціальне забезпечення усіх форм навчання [Електронний ресурс] / [упоряд. : Тернова Л.Ю..]; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2020. – 22 с.

11. Методичні рекомендації до написання та захисту кваліфікаційної роботи для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 232 “Соціальне забезпечення” усіх форм навчання / [Упоряд. : Журба І.О., Губар О.Є., Якушев О.В., Тернова Л.Ю.] ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т.  Черкаси : ЧДТУ, 2021.  33 с.

12. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни “Підготовка, прийняття та організація виконання рішень в соціальному забезпеченні” для здобувачів освітнього ступеня бакалавра зі спеціальності  232 “Соціальне забезпечення” усіх форм навчання Електронний ресурс] / [упоряд. Л.Ю. Тернова]; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. Черкаси: ЧДТУ, 2021. 25 с.

13. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни “Політика зайнятості і ринок праці” для здобувачів освітнього ступеня бакалавра зі спеціальності  232 “Соціальне забезпечення” усіх форм навчання Електронний ресурс] / [упоряд. Л.Ю. Тернова]; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. Черкаси: ЧДТУ, 2021. 25 с.

14. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни “Економікс” для здобувачів освітнього ступеня бакалавра зі спеціальності  232 “Соціальне забезпечення” усіх форм навчання [Електронний ресурс] / [упоряд. Л.Ю. Тернова]; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. Черкаси: ЧДТУ, 2021. 25 с.

15. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни “Соціальна економіка” для здобувачів освітнього ступеня бакалавра зі спеціальності  232 “Соціальне забезпечення” усіх форм навчання [Електронний ресурс] / [упоряд. Л.Ю. Тернова]; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. Черкаси: ЧДТУ, 2021. 25 с.

16. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни “Соціологія підприємництва” для здобувачів освітнього ступеня бакалавра зі спеціальності  232 “Соціальне забезпечення” усіх форм навчання [Електронний ресурс] / [упоряд. Тернова Л.Ю.]; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. Черкаси: ЧДТУ, 2022. 

17. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни “Історія та теорія соціальної політики” для здобувачів освітнього ступеня бакалавра зі спеціальності  232 “Соціальне забезпечення” усіх форм навчання [Електронний ресурс] / [упоряд. Тернова Л.Ю.]; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. Черкаси: ЧДТУ, 2022.

18. Словник-довідник з дисципліни “Економікс: мікроекономіка у термінах та визначеннях” для здобувачів освітнього ступеня бакалавра зі спеціальності  232 “Соціальне забезпечення” усіх форм навчання [Електронний ресурс] / [упоряд. Тернова Л.Ю.]; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. Черкаси: ЧДТУ, 2023. 

19. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни “Економікс: мікроекономіка” для здобувачів освітнього ступеня бакалавра зі спеціальності  232 “Соціальне забезпечення” усіх форм навчання [Електронний ресурс] / [упоряд. Тернова Л.Ю.]; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. Черкаси: ЧДТУ, 2023.


Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю:

1. Член-кореспондент Української Технологічної Академіїпо відділенню Економіка нових технологій та банківська справа (диплом УТА № 275, рішення Президії від 24.02.2015 р. протокол №1).

2.Керівник Черкаського регіонального відділення УТА (рішення Президії УТА від 24.10.2022 протокол №5 засідання Президії УТА від 24.10.2022)


Відомості про підвищення кваліфікації:

1. Університет менеджменту освіти НАПН України. Строк стажування – з 28.05 по 09.06. 2012 р. Кваліфікація: викладач-тьютор дистанційного навчання ВНЗ ІІІ-ІV р.а. (свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПК 813399 від 09 червня 2012 р. реєстраційний номер 143). Тема: Вища освіта України на шляху реформ;  
2. Вища Школа Лінгвістична, в місті Ченстохова, Польща. Строк підвищення кваліфікації (стажування) з 11.04.2017 р. по 11.07.2017 р. відповідно до наказу ЧДТУ від 19.04. 2017 р.
№140/01. Сертифікат № 1330/07/53 від 11.07.2017 р. (міжнародне);
3. «EsCALADE project» nr 2015-1-IT02-KA204-015049 Programme: Erasmus+. Key Actoin: Cooperation for innovation and the exchange of good practices/ Action type: Strategic Partnership
for adult education. Czestochowa-Poland 10 July 2017. Cert: 10/2017/EsCALADE/PL. (міжнародне);
4. Підвищення кваліфікації в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу з 06 листопада 2017 р. по 06 грудня 2017 р. за програмою «Фінанси» (Державне регулювання банківської діяльності в Україні). Свідоцтво про підвищення кваліфікації НГ
№02070855/000143-17 від 06 грудня 2017 р. реєстраційний № 143-17;
5. Сертифікат В2 Nr KJ-A Nr.18/210. Issue date: 12-07-2018;
6. Сертифікат участі у Szkole Letniej 2019 у рамках Програми «Подвійний диплом»  («Рodwójny Dyplom») у період 01.07.2019-10.07.2019 р. (Вища школа лінгвістична, м. Ченстохова, Польща, сертифікат від 10.07.2019 р.). (міжнародне);
7. Сертифікат міжнародного підвищення кваліфікації «Новітні підходи до викладання: міжнародній аспект» («NEW VISTAS OF TEACHING: INTERNATIONAL APPROACH»), Caucasus University Association (Туреччина, м. Стамбул) 180 год./6 кредитів 01.12.2021-17.01.2022.
 
Перелік нагород та заохочень
1) Орден «Знак пошани» Рішення Президії УТА від 19.05.2016 р. Посвідчення №57

2) Нагороджена Грамотою Черкаського державного технологічного університету «За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, сумлінне виконання службових обов’язків та з нагоди святкування Дня працівника освіти»  (наказ №413-к від 22.09.2016 р.).

3) Нагороджена Грамотою Черкаського регіонального відділення УТА «За активну творчу та наукову діяльність» від 21.11.2016 р.

4) Нагороджена Почесною грамотою Черкаського державного технологічного університету «За багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та з нагоди 60-річчя від дня створення Черкаського державного технологічного університету»  (наказ №80-к від 25.02.2020 р.).ник