ЯКУШЕВ ОЛЕКСАНДР  ВОЛОДИМИРОВИЧ

Кандидат економічних наук, доцент

Доцент кафедри соціального забезпечення

18006, м. Черкаси, бул. Шевченка 460
роб.тел.:   +380 (472) 51-15-79
e-mail: [email protected]
корпоративний e-mail:    [email protected]


Науково-педагогічна біографія

2013 рр. – магістр з менеджменту організацій і адміністрування, спеціалізація: «Організаційно-економічне та правове забезпечення діяльності підприємств». Тема магістерської роботи: «Удосконалення державного та місцевого адміністративного управління».

З 2013 року – менеджер управитель з персоналу та бізнес-адміністратор з різних напрямів господарської діяльності.

2013-2016 рр. – аспірант зі спеціальності 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка».

2015-2016 рр. – викладач кафедри менеджменту ЧДТУ.

2015-2016 рр. – молодший науковий співробітник науково-дослідної роботи ЧДТУ «Створення та розвиток бізнес-інкубаторів регіонального та міжрегіонального типів».

2016-2018 рр. – викладач кафедри менеджменту та бізнес-адміністрування ЧДТУ.

2018-2020 рр. – старший викладач кафедри менеджменту та бізнес-адміністрування ЧДТУ.

З квітня 2020 року – доцент кафедри менеджменту та бізнес-адміністрування ЧДТУ.

В 2019 р. захист кандидатської дисертації на тему: “Інноваційно-освітні кластерні форми регіонального розвитку» за спеціальністю 08.00.05 «Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка».

У 2020 р. отримання диплому кандидата економічних наук (диплом).

2020 р. – магістр з права, освітня програма: «Право». Тема магістерської роботи: «Механізм реалізації права інтелектуальної власності на торговельну марку».

2020 р. – магістр з готельної і ресторанної справи, освітня програма: «Управління в організаціях готельного та ресторанного господарства» (Hotel and Restaurant Management). Тема магістерської роботи: «Проєкт готельно-ресторанного господарства в м. Черкаси».

2021 р. – присвоєння вченого звання доцента кафедри менеджменту та бізнес-адміністрування (атестат АД № 006996).

2021 р – доцент кафедри соціального забезпечення 


Основні дисципліни, що викладаються

Фінансовий менеджмент, Управління бізнес-процесами, Бізнес-планування, Менеджмент в малому бізнесі, Менеджмент та маркетинг в підприємництві (Міжнародний проєкт «Норвегія-Україна. Професійна адаптація. Інтеграція в державну систему» (NUPASS)).


Сфера наукових інтересів

Процеси кластеризації економіки; бізнес-планування; ефективність управління бізнес-процесами на ринку інформаційних послуг, освітній менеджмент; удосконалення державного управління, менеджмент та маркетинг підприємств сфери послуг.


Інші види діяльності

2009-2012 рр. – заступник голови комісії ОПК ВНЗ з захисту трудових і соціальних інтересів студентів – членів профспілки. 2011-2013 рр. – один із засновників та президент Дебатного клубу «Ліга Лідерів».


Основні наукові досягнення та здобутки

Диплом І ступеня Міністерства освіти і науки України за перемогу у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук 2009/2010 н.р. з напряму «Державне управління»; переможець VIII Регіонального конкурсу бізнес-проектів «Моя спеціальність – моє покликання» (2010 р.); переможець в конкурсі «Кращий студент КІІ ДонНТУ» (2011 р.), ІІ місце у номінації «прикладне дослідження з гуманітарної тематики» V Всеукраїнського молодіжного конкурсу «Новітній інтелект України» (2011 р). В наявності достатня кількість сертифікатів участі у різних конференціях, конкурсах, турнірах, почесних подяк, грамот та дипломів різних рівнів (2008-2016 рр.): за активну науково-дослідницьку роботу, успішне навчання, свідоме формування майбутньої особистості кваліфікованого фахівця, особистий внесок у розвитку профспілкового руху. (2020 р.) – подяка за сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів.


Основні наукові праці

 orcid.org    google scholar


Публікації у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection:

1. Якушев О. В., Якушева О. В. Управління бізнес-процесами регіону на засадах впровадження інноваційно-освітніх кластерів. Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції: журн. Херсон. нац. техн. ун-ту. Херсон: ХНТУ, 2018. № 28 (17). С. 65-70.

2. Якушев О. В. Концептуальні основи створення інноваційно-освітніх кластерних форм регіонального розвитку. Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку. Серія «Економіка»: зб. наук. праць ДонДУУ. Маріуполь: ДонДУУ, 2019. Т. ХX. Вип. 311. С.211–221.

3. Мильніченко С. М., Пригодюк О. М., Якушев О.В. Сценарії реалізації кластерної політики в регіонах України. Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Серія: економіка і менеджмент. № 2 (27), 2019. С. 134 – 142.

4. Якушев О.В. Білик А.В., Артьомов Д.Ю. Економічна політика створення інноваційно-освітніх кластерів як інструмент формування смарт-економіки. Збірник наукових праць ДонДУУ: «Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку». Серія «Економіка». Т. ХX, вип. 314. – Маріуполь, ДонДУУ, 2019. – С.210-222.

5. Подлужна Н.О., Петченко М.В., Якушев О. В. Виклики трансформації антикризового управління підприємствами в сучасних умовах. Зб. наук. праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. Вип. 57. – Черкаси: ЧДТУ, 2020. – С.104-109. (DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.0.57.2020.206457)

6. Проданова Л.В., Буряк Є.В., Якушев О.В. Теоретико – методологічні основи визначення та оцінки концентрації ресурсів територій в умовах розбудови інтеграційних процесів. Журнал. Вісник Черкаського університету. Серія: Економічні науки. Випуск №2, 2020. – Черкаси: ЧНУ, 2020. – С.169-178.

7. Подлужна Н.О., Якушев О. В. Оцінка економічного потенціалу регіонів України в умовах становлення економіки знань. Зб. наук. праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. Вип. 56. – Черкаси: ЧДТУ, 2020. – С.162-169. (DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.0.56.2020.202020)

8. Васильченко Л.С., Якушев О.В., Литвин С.В. Веб-сайт підприємства як ефективний інструмент маркетингових комунікацій в мережі Інтернет. Вісник Херсонського національного технічного університету. – Херсон: ХНТУ, 2020. – №1 (72). – Частина 2. – С.19-24.

9. Горохова Л.П., Фінагіна О.В., Якушев О.В. Передумови та пріоритети розвитку сучасної системи знань менеджменту. Науковий Журнал. Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Серія: економіка і менеджмент. Випуск №1 (28), 2020. – Черкаси: СУЕМ, 2020. – С.45-54.

10. Войтович С.Я., Чернишов О.Ю., Якушев О.В. Реалізація маркетингового інструментарію задоволення потреб споживачів у послугах санаторно-курортних закладів. Науковий економічний журнал. Актуальні проблеми економіки. – 2020. – №5. – С. 67-74.

11. Muzychenko A., Hlevatska N. Yakushev O. Studying and borrowing of advanced foreign experience in professional traning of civil servants for Ukraine. Журнал. Вісник Черкаського університету. Серія: Економічні науки. Вип. №3, 2020. – Черкаси: ЧНУ, 2020. – С.82-92.

12. Якушев О.В. Інноваційні технології в управлінні бізнес-процесами підприємств сфери готельно-ресторанних та туристичних послуг. Науковий журнал. Ресторанний і готельний консалтинг. Інновації. 2020 Том 3 № 2. C. 195-208.
DOI: https://doi.org/10.31866/2616-7468.3.2.2020

13. Sotnyk I., Hulak D., Yakushev O., Yakusheva O., Prokopenko O.V., Yevdokymov A. Development of the US electric car market: macroeconomic determinants and forecasts. Polityka Energetyczna, № 23(3), 2020. pp. 147-164. DOI: https://doi.org/10.33223/epj/127921 (Scopus).

14. Zakharova, O., Podluzhna, N., Yakusheva, O. Yakushev, O. Regional policy of advanced ICT in the minds of forming economy knowledge.16th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer. Volume I: Main Conference, ICTERI 2020; Kharkiv; Ukraine. Volume 2740, 2020, pp. 386-391. (Scopus).

15. Kovalenko Y., Zakharova O., Yakusheva O., Yakushev O., Hulak D., Kozlovska S. Priorities for the Development of Regional Information Management Based on System Digitalization. Sustainable Development in the Post-Pandemic Period. SHS Web of Conferences. International Scientific and Practical Conference (SDPPP-2021). November 9-10. O. Prokopenko, M. Troian and M. Järvis (Eds.). Tallinn, Estonia, 2021. Vol. 126 (2021). DOI:https://doi.org/10.1051/shsconf/202112604002

16. Hlevatska N., Yakushev O., Cherednichenko V. Management of primary health care institutions in modern economic conditions. Зб. наук. праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. Вип. 61. – Черкаси: ЧДТУ, 2021. – С.22-31. DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.61.2021.236843

17. Havryliuk О., Yakushev O., Prodanova L. Yakusheva O., Kozlovska S. Digital banking and e-commerce in the context of digitalization of business management. Finansial and kredit activities problems of theory and practice 5(40),2021. р. 4–15. https://doi.org/10.18371/fcaptp.v5i40.244845 (WoS).

18. Петченко М.В., Якушев О.В., Якушева О.В., Зубарєва Г.М. Фінансове управління корпорацій: емпіричне дослідження факторів впливу на залучення позикових коштів. Журнал. Вісник Черкаського університету. Серія: Економічні науки. Вип. №2, 2021. – Черкаси: ЧНУ, 2021. – С.54-60.

19. Манн Р, Гулак Д., Якушева О., Якушев О. Феліпенко Н. Економіка бізнесу: недоліки впливу держави на мотивацію персоналу. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. Вип. 62 (2021). Черкаси: ЧДТУ, 2021. С. 64-69. DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.62.2021.241891

20. Губар О.Є., Якушев О.В. Тайм-менеджмент в системі управління закладом вищої освіти. Журнал. Вісник Черкаського університету. Серія: Економічні науки. Вип. №3, 2021. – Черкаси: ЧНУ, 2021. – С.47-56. DOI: https://doi.org/10.31651/2076-5843-2021-3-47-56

21. Журба І.О., Якушев О.В., Губар О.Є., Тернова Л.Ю., Самара Н.С. Соціальна робота як складова політики соціального захисту внутрішньо переміщених осіб регіону. Зб. наук. праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. Вип. 63. – Черкаси: ЧДТУ, 2021. – С.147-156. Index Copernicus.
DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.63.2021.250455

22. Проданова Л.В., Сєргієнко О.А., Якушев О.В. Аналіз ринку в контексті маркетингової товарної політики аграрних підприємств. Журнал. Вісник Черкаського університету. Серія: Економічні науки. Вип. №4, 2021. – Черкаси: ЧНУ, 2021. – С.55-63. DOI: https://doi.org/10.31651/2076-5843-2021-4-55-63

23. Журба І.О., Якушев О.В., Тернова Л.Ю., Губар О.Є. Соціальний захист безробітних учасників АТО/ООС в контексті діяльності державної служби зайнятості України. Журнал. Вісник Черкаського університету. Серія: Економічні науки. Вип. №4, 2021. – Черкаси: ЧНУ, 2021. – С.124-132. (Index Copernicus). DOI: https://doi.org/10.31651/2076-5843-2021-4-124-132

24. Yakushev O. Hulak D. Zakharova O. Kovalenko Y., Yakusheva O. Management of the modern electric-vehicle market. Energy policy jurnal. №25(2), 2022. pp.85 -108. (Scopus) DOI: 10.33223/epj/14769.

25. Prodanova L., Zakharova O., Yakushev O., Yakusheva O. Threats to the agricultural and forestry sector of the world economy through the prism of war in Ukraine. Crisis Management and Safety Foresight in Forest-Based Sector and Smes Operating in the Global Environment. 15th International Scientific Conferenc WoodEMA 2022. Conference paper collection. Trnava 2022. pp. 379-387. (Scopus). (ISBN 978-953-8446-00-9).

26. Yakushev O., Zachosova N., Zhurba I., Zubarieva H., Svishchenko H. Personnel security management of enterprise as a component of social protection and social stability in society. Зб. наук. праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. Вип. 65. – Черкаси: ЧДТУ, 2022. – С.4-15.
DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.65.2022.262869

27. Yakushev O., Kozlovska S., Sushko N., Podolian Y., Tykhonova I. Improvement of strategic management of the development of hotel and restaurant business enterprises. Зб. наук. праць «Економіка і організація управління Донецького національного університету. – Вінниця: ДонНУ, 2022. – №2 (46). – С.228-239. DOI: https://doi.org/10.31558/2307-2318.2022.2.22

28. Prodanova L., Yakushev O., Zhurba I., Prysiazhnenko Yu. Main directions and approaches to the social rehabilitation of participants of combat actions in modern armed conflicts. Зб. наук. праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. Вип. 67. – Черкаси: ЧДТУ, 2022.

29. Yakushev O. Hulak D., Zakharova O., Kovalenko Y., Yakushevа O., Chernyshov O. Management of the modern electric-vehicle market. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal, № 25 (2), 2022. pp. 85-108. DOI: 10.33223/epj/147694 (Scopus). (ISSN 1429-6675).


Видані навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць:

1. Якушев О.В. Навчально-методичний посібник з дисципліни «Управління бізнес-процесами» для здобувачів освітнього ступеня бакалавр напряму підготовки 073 «Менеджмент» усіх форм навчання / уклад.: викл. Якушев О.В. Черкаси: ЧДТУ, 2018. – 67 с.

2. Фінагіна О.В, Якушев О.В. Навчально-методичний посібник з дисципліни «Бізнес-планування» для здобувачів освітнього ступеня магістр галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 073 «Менеджмент» усіх форм навчання / уклад.: д.е.н., професор Фінагіна О.В., ст. викладач Якушев О.В., Черкаси: ЧДТУ, 2019. – 60 с.

3. Якушев О.В. Навчально-методичний посібник з дисципліни «Менеджмент в малому бізнесі» для здобувачів освітнього ступеня бакалавр спеціальності 073 «Менеджмент» усіх форм навчання / уклад.: Якушев О.В. Черкаси: ЧДТУ, 2020. – 165 с.

4. Якушев О.В. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Менеджмент в малому бізнесі» для здобувачів освітнього ступеня бакалавр спеціальності 073 «Менеджмент» усіх форм навчання / уклад.: Якушев О.В. Черкаси: ЧДТУ, 2020. – 23 с.

5. Якушев О.В. Навчально-методичний посібник з дисципліни «Лідерство та ділові комунікації» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 073 «Менеджмент» усіх форм навчання / уклад.: Якушев О.В. Черкаси: ЧДТУ, 2020. – 116 с.

6. Якушев О.В., Якушева О.В. Навчально-методичний посібник з дисципліни «Фінансовий менеджмент» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 073 «Менеджмент» усіх форм навчання / уклад.: Якушева О.В., Якушев О.В. Черкаси: ЧДТУ, 2020. – 129 с.

7. Якушев О.В., Захарова О.В. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Управління змінами в соціальній політиці» для здобувачів освітнього ступеня магістра зі спеціальності 232 «Соціальне забезпечення» усіх форм навчання [Електронний ресурс] / [упоряд. О.В. Якушев, О.В. Захарова]; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. Черкаси: ЧДТУ, 2021. – 20 с.
8. Якушев О.В., Манн Р.В. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни “Менеджмент соціальних інституцій” для здобувачів освітнього ступеня магістра зі спеціальності 232 “Соціальне забезпечення” усіх форм навчання [Електронний ресурс] / [упоряд. О.В. Якушев, Р.В. Манн]; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. Черкаси: ЧДТУ, 2021. – 20 с.

9. Журба І.О., Губар О.Є., Якушев О.В., Тернова Л.Ю. Методичні рекомендації до підготовки кваліфікаційної роботи для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 232 Соціальне забезпечення усіх форм навчання [Електронний ресурс] / упоряд.: І.О. Журба, О.Є. Губар, О.В. Якушев, Л.Ю. Тернова; М-во освіти і науки України, Черкас, держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2022. – 33 с.

10. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни “Соціальний маркетинг” для здобувачів освітнього ступеня бакалавр зі спеціальності 232 “Соціальне забезпечення” усіх форм навчання [Електронний ресурс] / [упоряд. Якушев О.В.]; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. Черкаси: ЧДТУ, 2023.


Участь у конференціях

Опубліковано понад 70 науково-методичних публікацій, з яких 2 статті у журналах, що входять до наукометричної бази Scopus; 5 монографій;
22 статті у фахових виданнях України; понад 35 тез доповідей на науково-практичних конференціях; 6 навчально-методичних видань.


Наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики:

1. Якушев О.В. Управлінські засади створення інноваційно-освітніх кластерних форм розвитку в регіоні. Сучасні теорія і практика менеджменту та бізнес-адміністрування: зб. тез наук. робіт учасників Всеукр. наук. конф. (м. Черкаси, 12–13 квіт. 2017 р.). Черкаси: ЧДТУ, 2017. С. 244-245.

2. Якушев О.В. Регіональні аспекти інноваційної активності. Україна – територія можливостей для розвитку підприємництва: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. «Економічні перспективи підприємництва в Україні» (м. Ірпінь, 26–27 жовт. 2017 р.): у 2 ч. Ірпінь: Ун-т ДФС України, 2017. Ч. 1. С. 393–394.

3. Якушев О. В. Визначення сутності кластерів за інноваційно-освітнім напрямом діяльності в регіоні. Формування ефективної моделі розвитку підприємства в умовах ринкової економіки: тези IV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Житомир, 02–03 листоп. 2017 р.). Житомир: ЖДТУ, 2017. С. 362–364.

4. Якушев О. В. Наукові підходи до визначення видів та класифікації кластерів. Сучасні теорія і практика менеджменту та бізнес-адміністрування: зб. тез наук. робіт учасників Всеукр. наук. конф. (м. Черкаси, 12 квіт. 2018 р.). Черкаси: ЧДТУ, 2018. С. 52–54.

5. Григор О.О., Якушев О.В. Концепція створення бізнес-інкубатора вищого навчального закладу в регіоні. Концептуальні засади підтримки малого та середнього бізнесу в Україні: питання кластеризації та бізнес-інкубації: колективна монографія / за ред. проф. О. В. Фінагіної, ЧДТУ. – Черкаси: Видавець Пономаренко Р.В., 2018. – С. 18–27.

6. Якушев О. В. Перспективи формування бізнес-інкубаторів у інноваційно-освітніх кластерах регіонів. Економіка і культура України в світових глобалізаційних процесах: позиціонування і реалії: тези доп. IІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 21–22 берез., 2018 р.). Київ: Вид. центр КНУКіМ, 2018. С. 218–220.

7. Якушев А. В. Этапы реализации бизнес-инкубатора в инновационно-образовательных кластерах региона. Научный взгляд в будущее – как путь модернизации общественного сознания: Х Междунар. науч.-практ. конф. «Дулатовские чтения – 2018» (г. Костанай, 12 апр. 2018 г.). Костанай: КИнЭУ, 2018. Ч. 2. С. 124–128.

8. Якушев О. В. Передумови розвитку інноваційно-освітніх кластерів у регіоні. Управління ресурсним забезпеченням господарської діяльності підприємств реального сектору економіки: матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Полтава, 31 жовт. 2018 р.). Полтава: РВВ ПДАА, 2018. С. 140–142.

9. Якушев О. В. Рангова оцінка передумов розвитку інноваційно-освітніх кластерів в регіоні. Актуальні проблеми сучасної економіки та підприємництва: матеріали Всеукр. наук. конф. студентів та молодих науковців (м. Покровськ, 27 берез. 2019 р.). Покровськ: ДонНТУ, 2019. С. 83–86.

10. Шевчук Д.В., Якушев О.В. Вплив інформаційної політики на конкурентоспроможність підприємства. Сучасні теорія і практика менеджменту та бізнес-адміністрування: Збірник тез доповідей III Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Черкаси, 25 квітня 2019 р.). Черкаський державний технологічний університет, – Черкаси. Видавець Пономаренко Р.В., 2019. С.78-79.

11. Якушев О. В., Чорноус О. М., Артьомов Д. Ю. Індикатори оцінки потенціалу створення кластерів у регіонах України. Сучасні теорія і практика менеджменту та бізнес-адміністрування: зб. тез наук. робіт учасників Всеукр. наук. конф. (м. Черкаси, 25 квіт. 2019 р.). Черкаси: ЧДТУ, 2019. С. 80–83.

12. Якушев О. В. Регіональна політика створення кластерів за участю підприємств сфери послуг. Актуальні питання сучасної науки: зб. наук. праць ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Бережани, 6 квітня 2020 р.). Бережани: ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний коледж», 2020. С. 63 – 69.

13. Гулак Д.В., Якушев О.В. Досвід республіки Білорусь у встановленні тарифу на електроенергію, що використовується для зарядки електромобілів. Праці XX Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Проблеми розвитку соціально-економічних систем в національній та глобальній економіці» (23-24 квітня 2020 р., м. Вінниця). Том 2. Ред. кол. Хаджинов І.В. (голова) та ін. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2020. С.276 – 278.

14. Якушев О. В., Артьомов Д.Ю. Аналіз освітньої системи регіонів України як чинник створення кластерів підприємств сфери послуг. Сучасні теорія і практика менеджменту та бізнес-адміністрування: Збірник тез доповідей IV Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Черкаси, 30 квітня 2020 р.). – Черкаси, Черкаський державний технологічний університет, 2020. С.43 – 46.

15. Якушев О.В., Сиренко Ю.І. Електронне портфоліо фахівців підприємств сфери послуг. Сучасні теорія і практика менеджменту та бізнес-адміністрування: Збірник тез доповідей IV Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Черкаси, 30 квітня 2020 р.). – Черкаси, Черкаський державний технологічний університет, 2020. С.82 – 83.

16. Якушев О.В. Управління взаємодією органів державної влади, закладів вищої освіти та підприємств сфери послуг як інструмент регіонального розвитку. Авіація, промисловість, суспільство: матеріали І Міжнар.наук.-практ.конф., присвяч.60-річчю КЛК ХНУВС (м. Кременчук,14 трав.2020 р.): у 2 ч. / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кременчуц. льотний коледж.–Харків: ХНУВС, 2020. – Ч. 2. С.464 – 466.

17. Якушев О.В., Артьомов Д.Ю. Вплив урбанізації на процеси побудови смарт-економіки в регіоні. Сучасні теорія і практика менеджменту та бізнес-адміністрування: Збірник тез доповідей V Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Черкаси, 29 квітня 2021 р.). – Черкаси, Черкаський державний технологічний університет, 2021. С.77 – 80.

18. Якушев О.В., Подолян Я.В. Оцінка фінансово-економічної безпеки підприємств готельно-ресторанного господарства. Сучасний стан та перспективи розвитку ринку послуг України: збірник тез доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, м.Черкаси, 22 квітня 2021 року. Черкаси: Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова, 2021. С.278 – 280.

19. Якушев О.В., Якушева О.В., Дмитренко Б.В. Управління експортною діяльністю підприємств аграрного сектору економіки. Сучасні теорія і практика менеджменту та бізнес-адміністрування: Збірник тез доповідей V Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Черкаси, 29 квітня 2021 р.). Черкаський державний технологічний університет, – Черкаси. Видавець Пономаренко Р.В., 2021. С.93-96.

20. Якушев О.В. Використання інноваційних технологій в управлінні бізнес-процесами підприємств сфери послуг. VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Стратегії глобальної конкурентоспроможності: соціально-економічні виміри» : 26 березня 2021 р. [Електронний ресурс] / М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. Черкаси: ЧДТУ, 2021. С.92-94.

21. Якушев О.В., Самара Н.С. Проблеми соціального захисту внутрішньо переміщених осіб в Україні.Модернізація економіки: сучасні реалії, прогнозні сценарії та перспективи розвитку: Матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Херсон – м. Хмельницький, 01-02 черв. 2022 р.). Херсон: Видавництво ФОП Вишемирський В.С., 2022. С. 84-86.

22. Якушев О.В., Самара Н.С. Проблеми соціального захисту внутрішньо переміщених осіб в Україні. Модернізація економіки: сучасні реалії, прогнозні сценарії та перспективи розвитку: Матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Херсон – м. Хмельницький, 01-02 черв. 2022 р.). Херсон: Видавництво ФОП Вишемирський В.С., 2022. С. 84-86.


Перелік нагород та заохочень

2013 р. – нагороджений почесним дипломом кращого випускника за вагомий внесок у формування «Золотого інтелектуального фонду Донбасу».2016 р. – нагороджений диплом за ІV місце у номінації «прикладне дослідження з соціально-економічної тематики» (третя вікова категорія – аспіранти, викладачі, дослідники-практики) Х Всеукраїнського молодіжного конкурсу «Новітній інтелект України».2020 р. – нагороджений подякою за сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та з нагоди 60-річчя від дня створення Черкаського державного технологічного університету.


Підвищення кваліфікації

1. Сертифікат учасника тренінгу «Актуальні питання обліку за МСФЗ» 18/1024 (6 год.) вид. Українська асоціація з розвитку менеджменту та бізнес-освіти; Комітет з питань корпоративної відповідальності компанії EY в Україні від 19.10.2018 р.

2. Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК 05385631/000295-19 (110 годин; 3,67 кредитів) вид. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського від 30.09.2019 р.

3. Certificate of completion for the European educational project “The Innovative Methods and Technologies of Teaching: The Newest in the European Educational Practice” (Management and Business Administration) серія КРК №20/02/71 (180 год.) вид. Вища лінгвістична школа, м. Ченстохов, Польща (Wyższej Szkoły Lingwistycznej) від 01.02.2020 р.

4. Сертифікат проходження курсу «Академічна доброчесність в університеті» №019817 ВУМ-online  (1 година) 22.02.2020 р.

5. Свідоцтво про підвищення кваліфікації за освітньо-професійною програмою науково-педагогічних працівників університетів, академій, інститутів: «Новітні технології та цифрові засоби в освітньому процесі» 635/20 Ц (210 годин, 7 кредитів) вид. Національна академія педагогічних наук України ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Центральний інститут післядипломної освіти від 13.06.2020 р.


Діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях;

2009-2012 рр. – заступник голови комісії ОПК ВНЗ з захисту трудових і соціальних інтересів студентів – членів профспілки КІІ ДВНЗ «Донецький національний технічний університет».

2011-2013 рр. – один із засновників та президент Дебатного клубу «Ліга Лідерів» КІІ ДВНЗ «Донецький національний технічний університет».

2015-2016 рр. – молодший науковий співробітник науково-дослідної роботи ЧДТУ «Створення та розвиток бізнес-інкубаторів регіонального та міжрегіонального типів».

З 2018 р. по теперішній час – учасник тренінгів Української асоціації з менеджменту та бізнес-освіти.

З 2022 р. по теперішній час – волонтер громадської організації «Справедливість і честь» (посвідчення №71 м. Черкаси, Україна).